А.в. ващенко

 

 

НОВІТНЯ ІСТОРІЯ КРАЇН ЄВРОПИ ТА АМЕРИКИ.

1945 - 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернігів

2017

      

Анотація

курсу “Новітня історія країн Європи та Америки. 1945-2017 рр.”

Навчальний курс “Новітня історія країн Європи та Америки” охоплює тривалий період історичного часу. За початкову його межу більшість дослідників визначає 1918 рік, пов‘язуючи це із завершенням І світової війни. Верхня межа новітньої історії є рухомою і визначається терміном “сучасний період”. Хронологічно курс Новітньої історії поділяється на два періоди: 1918-1945 рр. та 1945 – сьогодення. Територіально курс охоплює країни Європи (окрім слов’янських держав), а також Північної та Південної Америки.

При вивченні курсу застосовуються країнознавчий, регіональний та проблемний підходи. Зокрема країнознавчий принцип використовується для вивчення особливостей історичного розвитку розвинених країн Західної Європи та Америки (США, Канада, Велика Британія, Франція тощо). Регіональний підхід застосовується при аналізі особливостей суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку країн Північно-Західної, Центральної, Південної Європи та Латинської Америки. Проблемний підхід обумовлений необхідністю акцентування уваги на глобальних, якісно нових чи то своєрідних явищах суспільно-політичного, соціально-економічного розвитку або культурного життя. У рамках ІІ періоду курсу знайшли відображення такі проблеми загального характеру як «Світ у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.», «Інтеграційні процеси у Європі» тощо.

При вивченні історії окремих країн Західного світу головна увага приділяється особливостям та еволюції державно-правового устрою, політичній історії, моделям, головним принципам та рівню економічного розвитку, особливостям соціальної політики, зовнішньополітичній стратегії та її реалізації. При цьому значна увага приділяється ролі суб‘єктивного фактора у Новітній історії країн Європи та Америки.

Проблеми, пов‘язані із особливостями та розвитком духовної культури окремих країн та Західної цивілізації в цілому, особливості зовнішньої політики окремих країн, загальні тенденції розвитку країн Латинської Америки тощо виносяться на самостійну роботу студентів.

Курс Новітньої історії є інтегрованим, його проблеми переплітаються з іншими навчальними курсами, зокрема «Новітня історія країн Азії та Африки», а також із суспільствознавчими дисциплінами.

Навчальний курс “Новітня історія країн Європи та Америки” розрахований на студентів вищих навчальних закладів історичних спеціальностей з урахуванням базового рівня знань (середньої освіти), які навчаються за освітньо-кваліфікаційними програмами підготовки бакалавра. Курс викладається у VII – VIII семестрах і передбачає по 30 лекційних, 16 практичних та 35 годин самостійної роботи у кожному семестрі.

 

Пояснювальна записка

Пропонований методичний посібник розроблено для ІІ періоду новітньої історії (1945 - 2017 рр.) із урахуванням вимог кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах та узгоджено з примірною структурою змісту навчального курсу, рекомендованою Європейською Кредитно-Трансферною Системою (ECTS). ІІ період курсу “Новітня історія країн Європи та Америки” розділено на 2 модулі. Перший модуль – це аудиторна робота студентів, котра включає і результат оцінки самостійної роботи, другий модуль – суто екзамен. Формою підсумкового контролю якості знань, навичок, вмінь студентів є екзамен у VІІІ-му семестрі.

Матеріал курсу розділено на три тематичних блоки. Зміст першого блоку складає матеріал, присвячений аналізу суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку і зовнішньої політики провідних країн Західної Європи: Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії.

   Другий тематичний блок охоплює теми, присвячені особливостям історичного розвитку інших країн Європейського континенту, а також процесу економічної інтеграції та розвитку Європейського Союзу.

   Третій блок включає теми, котрі розкривають особливості історичного розвитку країн Південної та Північної Америки. Також увага звертається на розвиток науки та культури у другій половині ХХ – початку ХХІ ст.

   В процесі викладання матеріалу актуалізуються набуті знання, навички, вміння, життєвий досвід студентів, вивчається творча спадщина багатьох вітчизняних і зарубіжних істориків.

      Формою контролю якості знань, вмінь та навичок, здобутих у ході опрацювання модулів, може бути система завдань, яка будуватиметься на основі поступового підвищення їх складності та вимагатиме оперування основними прийомами розумової діяльності, передбачатиме збільшення ступеня активності і самостійності студента в навчальній діяльності.

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ навчального КУРСУ

“НОВІТНЯ Історія країн ЄВРОПИ ТА АМЕРИКИ. 1945 – 2017РР.”

(за вимогами ECTS)

 

ОПИС ПРЕДМЕТА КУРСУ

 

      НОВІТНЯ ІСТОРІЯ країн ЄВРОПИ ТА АМЕРИКИ. 1945 - 2017 РР.

Курс:

Навчальний

Напрям,

Освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика

навчального курсу

Кількість кредитів ECTS: 3

 

 

Модулів: 2

Змістових модулів:3

Загальна кількість годин: 81

Тижневих годин: 2

0101 Педагогічна освіта

 

бакалавр

Нормативний

8-й семестр

Лекції

(теоретична підготовка): 46 год.

Семінари: 24 год.

Самостійна робота: 35 год.

Вид контролю: екзамен

 

МЕТА:

ознайомлення з основними завданнями, проблемами, джерелами та літературою курсу “Новітня історія країн Європи та Америки. 1945-2016 рр. ”;

закріплення та поглиблення у студентів здобутих ними в середніх навчальних закладах знань про історичний розвиток країн Європи та Америки у міжвоєнний період;

оволодіння студентами практичних навичок роботи із джерелами та науковою літературою;

розвиток аналітичного мислення та критичного підходу до джерел та літератури;

вироблення вміння формулювати, висловлювати та документально підтверджувати власну думку;

формувати вміння відстежувати головні тенденції історичного розвитку як окремих країн, так і великих регіонів;

вироблення наукового бачення суспільних явищ, подій, тенденцій минулого та сучасного;

виховання національної і громадської свідомості, формування толерантного, неупередженого ставлення до інших народів, утвердження ідеалів гуманізму у майбутніх фахівців.

 

СЛОВНИК

 

Кредитно-модульна система організації навчального процесу – це модель організації навчального процесу, яка ґрунтується на поєднанні модульних технологій навчання та залікових одиниць (залікових кредитів).

Заліковий кредит – це одиниця виміру навчального навантаження необхідного для засвоєння змістових модулів або блоку змістових модулів.

Модуль – це задокументована завершена частина освітньо-професійної програми (навчальної дисципліни, практики, державної атестації), що реалізується відповідними формами навчального процесу (тема, самостійна робота, лабораторна робота, тест).

Змістовий модуль – це система навчальних елементів, що поєднана за ознакою відповідності певному навчальному об’єктові (дорівнює 27 годин загального навчального часу). Повноцінне оволодіння кожним змістовним модулем передбачає опрацювання студентом певного кола теоретичних питань на лекційних заняттях, практичних завдань і відбувається під час аудиторної та самостійної роботи згідно з навчальним планом або за індивідуальним графіком роботи студента.

Поточний контроль – оцінювання рівня знань, умінь та навичок студентів, що здійснюється у ході навчального процесу шляхом проведення усного опитування, контрольної роботи, тестування, колоквіуму тощо.

Модульний контроль – форма контролю, у якому підводиться підсумок роботи студента впродовж модуля. Результатом модульного контролю є модульна оцінка.

Модульна оцінка – бальна оцінка (абсолютна), яку отримав студент у результаті контролю за виконанням усіх видів робіт (теоретичних, практичних, самостійних), віднесених до відповідного модуля.

Екзамен (залік) - форма підсумкового контролю, засвоєння студентом навчального матеріалу з окремої дисципліни за певний період відповідно до навчального плану.

Лекція – основна форма проведення навчальних занять у вищому навчальному закладі, призначених для засвоєння теоретичного матеріалу. Як правило, лекція є елементом курсу лекцій, який охоплює основний теоретичний матеріал окремої або кількох тем навчальної дисципліни. Лекції проводяться лекторами – професорами і доцентами (викладачами) вищого навчального закладу, а також провідними науковцями або спеціалістами, запрошеними для читання лекцій. Лекції проводяться у відповідно обладнаних приміщеннях – аудиторіях для однієї або більше академічних груп студентів.

Семінарське заняття – форма навчального заняття., при якій викладач організує дискусію навколо попередньо визначених тем, до котрих студенти готують тези виступів на підставі індивідуально виконаних завдань (рефератів). Семінарські заняття проводяться в аудиторіях або навчальних кабінетах з однією академічною групою. Індивідуальне навчальне заняття проводиться з окремими студентами з метою підвищення рівня їх підготовки та розкриття індивідуальних творчих здібностей.

Консультація – форма навчального заняття, при якій студент отримує відповіді від викладача на конкретні запитання або пояснення певних теоретичних положень чи аспектів їх практичного застосування. Консультація може бути індивідуальною або проводитися для групи студентів, залежно від того, чи викладач консультує студентів з питань, пов’язаних із виконанням індивідуальних завдань, чи з теоретичних питань навчальної дисципліни. Індивідуальні завдання з окремих дисциплін (реферати, курсові роботи тощо) видаються студентам в терміни, передбачені вищим навчальним закладом. Індивідуальні завдання виконуються студентом самостійно при консультуванні з викладачем.

Самостійна робота студента – основний засіб роботи студента по оволодінню навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять.

   

   ЗМІСТ КУРСУ

«НОВІТНЯ ІСТОРІЯ КРАЇН ЄВРОПИ ТА АМЕРИКИ 1945-2017 рр.»

 

I тематичний блок

ОСОБЛИВОСТІ ІСТОРИЧНОГО РОЗВИТКУ ВЕЛИКИХ ІНДУСТРІАЛЬНО РОЗВИНЕНИХ КРАЇН ЄВРОПИ.

 

ТЕМА 1. Світ у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.: головні тенденції історичного розвитку.

Наслідки ІІ світової війни для країн Європи та Америки. Територіальні зміни. Нова геополітична ситуація. Головні напрямки розвитку міжнародних відносин. Особливості суспільно-політичного розвитку країн Європи та Америки. Фактори впливу на сферу політичних відносин. Головні політичні ідеології та доктрини. Тенденції політичного розвитку. Еволюція державно-політичного механізму окремих країн. Активізація громадського життя. Особливості соціально-економічного розвитку країн Західного світу. Головні моделі економічного розвитку та їхня еволюція. НТР: досягнення та проблеми. Постіндустріальне суспільство. Глобалізація. Інтеграційні процеси. Розвиток соціальної сфери. Еволюція соціальної політики. Сучасна система соціального захисту розвинених країн. Проблеми слаборозвинених держав Латинської Америки. Глобальні проблеми людства та шляхи їхнього вирішення.

 

ТЕМА 2. Німецькі землі у 1945-2017 рр.: особливості історичного розвитку.

Наслідки ІІ світової війни для Німеччини. Людські та матеріальні жертви. Територіальні втрати. Накладення міжнародних санкцій та зобов‘язань. Окупаційний режим на німецьких землях, його особливості у східній та західній зонах. Різні підходи до вирішення «німецького питання» у 1945-1949 рр. Розділення країни. Проголошення НДР. Особливості суспільно-політичного розвитку країни у 1949-1989 рр. Домінування СЄПН. В.Ульбріхт та Е.Гоннекер. Боротьба з інакодумством. Політичні кризи. Вплив СРСР. Особливості економічного розвитку. Одержавлення економіки. Командно-адміністративна модель розвитку. Економічна допомога СРСР. Залучення до РЕВ. Особливості міжнародного статусу та зовнішньополітичної стратегії НДН. Залежність від СРСР. Орієнтація на соцтабір. Участь у ОВД. Системна криза у НДР у другій половині 80-х рр. ХХ ст. Активізація опозиції. Вплив перебудови у СРСР на ФРН. Консерватизм вищого партійного керівництва СЄПН. Масові виступи літа-осені 1989 р. Рух за об‘єднання з ФРН.

Проголошення ФРН. Принципи державно-політичного механізму. «Основний закон». Політичне життя. Період «канцлерівської демократії» К.Аденауера. Особливості економічної стратегії блоку ХДС/ХСС та її результати. Німецьке «економічне диво». Зовнішньополітична стратегія ФРН у 50-на початку 60-х рр. Вступ ФРН до НАТО. Залучення до європейської економічної інтеграції. Уряд «великої коаліції»: особливості соціально-економічної та зовнішньої політики. Діяльність уряду «малої коаліції». Нормалізація стосунків із НДР та країнами соцтабору. Досягнення та проблеми економічного розвитку країни у 70-х рр. ХХ ст. вплив енергетичної кризи на ФРН. Особливості соціально-економічної стратегії уряду Г.Коля. Результати неоконсервативної політики. Курс на об‘єднання Німеччини. Позиція ФРН. Процес об‘єднання країни. Політичний розвиток ФРН у 90-х рр. ХХ – на початку ХХІ ст. Поразка ХДС/ХСС. «Червоно-зелена» коаліція. Канцлерство А.Меркель. Сучасна політична ситуація. Особливості соціально-економічного розвитку ФРН. Проблема подолання розриву між колишніми західними та східними землями. Складнощі перехідного періоду. Сучасний стан економіки країни та перспективи її розвитку. Економіка ФРН у рамках ЄС. Особливості зовнішньополітичної стратегії об‘єднаної Німеччини та її реалізація. Роль та місце ФРН у сучасному світі.

 

ТЕМА 3. Велика Британія у 1945-2017 рр.: особливості історичного розвитку.

Вплив ІІ світової війни на країну. Особливості суспільно-політичного розвитку Великої Британії. Вибори 1945 р. Соціально-економічна стратегія лейбористів та її реалізація. Особливості політичного та економічного розвитку країни за правління консерваторів (1951-1964 рр.). Велика Британія на міжнародній арені. Колоніальна політика другої половини 40 – середини 60-х рр. ХХ ст. Політичний та економічний розвиток Великої Британії у другій половині 60-70-х рр. ХХ ст. Ставлення до інтеграційних процесів у Європі. Політичне життя. Вплив світової енергетичної кризи на економіку країни. Зовнішня політика. Вибори 1979 р. Перемога консерваторів. Особливості соціально-економічної стратегії М.Тетчер та її результати. Зовнішня політика. Політичний розвиток Великої Британії у 90-х рр. ХХ – на початку ХХІ ст. Дж.Мейджор. А.Блер. Г.Браун. Д.Камерон, Т.Мей. Сучасна політична ситуація. Стан та перспективи розвитку економіки. Британія у системі міжнародних відносин. Місце та роль країни у сучасному світі. Зовнішня політика.

 

ТЕМА 4. Франція у 1945-2017 рр.: особливості історичного розвитку.

Вплив ІІ світової війни на Францію. Людські жертви та матеріальні збитки. Діяльність Тимчасового уряду. Прийняття конституції ІV Республіки. Особливості державно-політичного механізму за новою конституцією. Суспільно-політичне життя. Соціально-економічний розвиток. Участь у процесах економічної інтеграції у Європі. Зовнішня політика. Колоніальна політика. Повернення Ш. де Голля до влади. Прийняття конституції 1959 р. Особливості політичної системи Франції періоду V Республіки. Франція у роки президентства Ш. де Голля: внутрішня та зовнішня політика. «Голлізм». Політичний та економічний розвиток Франції у кінці 60- на початку 80-х рр. ХХ ст. Ж. Помпіду. Жд‘Естен. Франція у системі міжнародних відносин. Президентські вибори 1981 р. «Ера Міттерана»: особливості суспільно-політичного, соціально-економічного розвитку та зовнішньополітична діяльність Франції у 1981-1995 рр. Франція у другій половині 90-х рр. ХХ – на початку ХХІ ст.: політичний та економічний розвиток. Ж.Ширак. Н.Саркозі, Ф.Олланд. Зовнішньополітична стратегія. Місце та роль країни у сучасному світі.

 

ТЕМА 5 Італія у 1945-2017 рр.: особливості історичного розвитку.

Наслідки ІІ світової війни. Особливості окупаційного режиму в Італії. Трансформація політичних сил. Дефашизація. Реформи у галузі промисловості та сільського господарства. Підписання мирного договору з Італією. Проголошення республіки (1946 р.). Прийняття нової конституції (1948 р.). Особливості суспільно-політичного розвитку у кінці 40 – 60-х рр. ХХ ст. Соціально-економічний розвиток Італії. Залучення до європейської економічної інтеграції. Італійське «економічне диво». Суспільно-політичний розвиток Італії у 70-80-х рр. ХХ ст. Актуалізація проблеми мафіозних структур та тероризму. Стан розвитку економіки у 70-80-х рр. ХХ ст.: досягнення та проблеми. Криза традиційних політичних сил на початку 90-х рр. ХХ ст. Вибори 1994 р. – перемога нових правих партій. Часті зміни урядових кабінетів. С.Берлусконі. Особливості політичного та економічного розвитку країни на початку ХХІ ст. Зовнішньополітична стратегія Італії у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. та її реалізація. Місце та роль країни у сучасному світі.

 

IІ тематичний блок

країни європи у1945-2017 рр.

 

тема 1 Інтеграційні процеси у Європі: етапи розвитку та сучасний стан. ЄС.

Вплив ІІ світової війни на світовий та європейський ринок. Причини економічної інтеграції в Європі. Перші інтеграційні структури. ЄОВС, Євроатом. Римський договір 1957 р. Принципи діяльності інтеграційних утворень. Країни учасниці. Створення альтернативних структур. ЄАВТ. Розширення «Спільного ринку». Еволюція управлінських структур. Поглиблення економічної інтеграції. Проблема спільної валюти. Маастрихтська угода і створення ЄС. Принципи діяльності ЄС. Проблеми розширення ЄС. Конституційний процес. Проблеми та здобути ЄС. Перспективи розвитку.

ТЕМА 2. Іспанія у 1945-2017 рр.: особливості історичного розвитку.

Характерні риси режиму Ф.Франко. Статус країни на міжнародній арені «Іспанське питання» в ООН. Міжнародна ізоляція. Початок процесу лібералізації. «Хартія іспанців». Особливості суспільно-політичного розвитку Іспанії у 1945-1975 рр. Еволюція франкістського режиму. Поновлення монархії. Залучення до політичного життя католицьких кіл. Опозиція режиму. Особливості соціально-економічного розвитку Іспанії у 1945 – 1975 рр. Вплив держави на економіку. Корпоративізм. Автаркія. Проблеми та здобутки іспанської економіки у 50-60-х рр. ХХ ст. Лібералізація економічного життя. Зовнішньополітичний курс Іспанії за Ф.Франко. Особливості суспільно-політичного розвитку Іспанії у 1975-2017 рр. Іспанський варіант переходу до демократії. Хуан Карлос Бурбон. Формування багатопартійності. Політичний спектр Іспанії. Демократизація суспільно-політичного життя. Вирішення національного питання. Федералізація країни. Особливості соціально-економічного розвитку Іспанії у 1975-2017 рр. Курс на подальшу лібералізацію економічного життя. Залучення іноземних інвестицій. Вступ до ЄЕС. Стан та рівень розвитку економіки сучасної Іспанії. Прогресивне соціальне законодавство. Зовнішня політика Іспанії у 1975-2017 рр. Роль та місце Іспанії у сучасному світі.

 

ТЕМА 3. Португалія у 1945-2017 рр.: особливості історичного розвитку.

Вплив ІІ світової війни на Португалію. Прискорений економічний розвиток. Особливості політичного режиму А.Салазара. Міжнародний статус країни. Участь у «плані Маршалла». Вступ до НАТО. Часткова лібералізація режиму А.Салазара. Активізація опозиційних сил у 60 – на початку 70-х рр. ХХ ст. Особливості соціально-економічного розвитку. Зовнішньополітична стратегії Португалії та її реалізація у 1945-1974 рр. Квітнева революція 1974 р. Початок демократизації країни. Розстановка політичних сил. Боротьба за владу. Особливості суспільно-політичного розвитку країни у 1974-2017 рр. Соціально-економічний розвиток Португалії у 1974-2017 рр. Індустріалізація. Залучення іноземних інвестицій. Аграрна реформа. Успіхи економічної діяльності правоцентристських урядів. Вступ до ЄЕС. Сучасний стан португальської економіки. Зовнішньополітична діяльність Португалії у 1974-2017 рр. Роль та місце країни у сучасному світі.

 

ТЕМА 4. Греція у 1945-2017 рр.: особливості історичного розвитку.

Вплив ІІ світової війни на Грецію. Протистояння між лівими та правими силами. Громадянська війна. Суспільно-політичний розвиток країни у 40 – 70-х рр. ХХ ст. Особливості політичної системи Греції. Режим «чорних полковників». Його сутність. Соціально-економічний розвиток країни. Головні тенденції у розвитку економіки Греції у другій половині 40 – 70-х рр. ХХ ст. Соціальна політика. Зовнішньополітична діяльність Греції у другій половині 40 - 70-х рр. ХХ ст.

Головні риси суспільно-політичного розвитку Греції у 80-90-х рр. ХХ – на початку ХХ ст. Політичний спектр та політична стратегія провідних партій. Особливості соціально-економічного розвитку Греції у останні десятиріччя ХХ – на початку ХХІ ст. Участь у європейській інтеграції. Соціальне забезпечення. Рівень життя. Сучасний стан та перспективи розвитку грецької економіки. Пріоритетні напрямки зовнішньополітичних інтересів сучасної Греції. Орієнтація на Євроатлантичні структури. Греція у НАТО та ООН. Проблема Кіпру та шляхи її вирішення. Місце Греції у сучасному світі.

ТЕМА 5. Швейцарія у 1945-2017 рр.: особливості історичного розвитку.

Вплив ІІ світової війни на Швейцарію. Особливості державно-політичного механізму країни. Принципи прямої демократії. Принципи формування та діяльності вищих гілок влади. Зовнішньополітична стратегія та її реалізація. Головні етапи економічного розвитку Швейцарії у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. Фактори стабільного економічного розвитку швейцарської економіки. Зовнішньоекономічна стратегія Швейцарії. Стосунки з ЄЕС та ЄС. Зовнішньополітична діяльність країни у кінці ХХ – на початку ХХІ ст. Вступ до ООН. Роль та місце країни у сучасному світі.

ТЕМА 6. Країни Північно-Західної Європи у 1945-2017 рр.: особливості історичного розвитку.

Вплив ІІ світової війни на країни регіону. Особливості суспільно-політичного розвитку Скандинавських країн та Бенілюксу. Традиціоналізм. Парламентська демократія. Домінування соціал-демократичної та соціал-християнської ідеології. Особливості політичного життя. Загальні риси соціально-економічного розвитку країн регіону. Фактори прискореного розвитку. Індустріалізація. Інтенсифікація сільськогосподарського виробництва. Експортно-орієнтована модель розвитку. Вирівнювання темпів та показників розвитку окремих країн. Регіональна інтеграція. Північна рада. Входження Бенілюксу до «Спільного ринку». Зовнішньоекономічна стратегія. Сучасний стан та перспективи розвитку країн регіону. Специфіка соціальної політики. Зовнішньополітична діяльність.

 

ТЕМА 7. Бельгія у 1945-2017 рр.: особливості історичного розвитку.

Вплив ІІ світової війни на Бельгію. Втрати країни. Суспільно-політичний розвиток Бельгії у другій половині 40-80-х рр. ХХ ст. Політичне життя. Національне питання та шляхи його вирішення. Політичний розвиток сучасної Бельгії. Особливості соціально-економічного розвитку країни у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. Модель економічного розвитку. Експортно-орієнтована економіка. Підписання економічних угод із Нідерландами та Люксембургом. Залучення до європейської економічної інтеграції. Участь у ЄОВС. Входження до «Спільного ринку». Досягнення та проблеми бельгійської економіки. Сучасний стан економіки країни. Особливості політичного розвитку. Зовнішньополітична діяльність Бельгії у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.

 

ТЕМА 8. Швеція у 1945-2017 рр.: особливості історичного розвитку.

Вплив ІІ світової війни на Швецію. Інтенсивний розвиток економіки. Особливості суспільно-політичного розвитку у другій половині 40-80-х рр. ХХ ст. Домінування соціал-демократії. Формування соціально-орієнтованої моделі розвитку. Соціальна політика. Складові шведської моделі розвитку. Співпраця із скандинавськими країнами. Політичний розвиток Швеції у 80-90-х рр. ХХ ст. Сучасна політична ситуація. Головні тенденції розвитку економіки країни у 80-90-х рр. ХХ ст. Вступ до ЄС. Досягнення та проблеми економіки сучасної Швеції. Зовнішньополітична стратегія країни та її реалізація у другій половині ХХ – початку ХХІ ст. Роль та місце країни у сучасному світі.

 

ТЕМА 9. Фінляндія у 1945-2017 рр.: особливості історичного розвитку.

Вплив ІІ світової війни на Фінляндію. Особливості розвитку економіки. Особливості суспільно-політичного розвитку у другій половині 40-80-х рр. ХХ ст. Основні політичні сили та їхня стратегія розвитку країни. Соціально-економічний розвиток. Зовнішньоекономічна стратегія Фінляндії. Співпраця із скандинавськими країнами. Сучасна політична ситуація. Головні тенденції розвитку економіки країни у 80-90-х рр. ХХ ст. Вступ до ЄС. Досягнення та проблеми економіки сучасної Фінляндії. Зовнішньополітична стратегія країни та її реалізація у другій половині ХХ – початку ХХІ ст. Особливості нейтралітету Фінляндії. Роль та місце країни у сучасному світі.

 

ТЕМА 10. Ірландія у 1945-2017 рр.: особливості історичного розвитку.

Вплив ІІ світової війни на Ірландію. Проголошення повного суверенітету. Вихід із Співдружності націй. Нейтралітет. Особливості суспільно-політичного розвитку країни. Розстановка політичних сил. Етапи політичної боротьби. Ольстерська проблема у політичному житті Ірландії. Особливості соціально-економічного розвитку країни. Зовнішньоекономічна стратегія. Участь у ЄАВТ. Вступ до ЄЕС. Ірландія у ЄС. Головні досягнення та проблеми розвитку ірландської економіки. Особливості суспільно-політичного розвитку країни. Зовнішньополітична стратегія Ірландії та її реалізація у другій половині ХХ – початку ХХІ ст. Роль та місце країни у сучасному світі.

 

ТЕМА 11. Австрія у 1945-2017 рр.: особливості історичного розвитку.

Вплив ІІ світової війни на Австрію. Період окупаційного режиму. Формування моделі політичного життя Австрійської республіки. Розстановка політичних сил. Австрійська модель економічного розвитку. Націоналізація. Відбудова економіки. Зовнішньоекономічна стратегія. Вступ до ЄАВТ. Вступ до ЄС. Здобутки та проблеми розвитку австрійської економіки. Особливості суспільно-політичного розвитку. Зовнішньополітична стратегія Австрії та її реалізація у другій половині ХХ – початку ХХІ ст. Роль та місце країни у сучасному світі.

 

IIІ тематичний блок

КРАЇНИ ПІВНІЧНОЇ ТА ПІВДЕННОЇ АМЕРИКИ У 1945-2017 РР.

 

ТЕМА 1. США у 1945-2017 рр.: особливості історичного розвитку.

Вплив ІІ світової війни на США. Зміцнення позицій США на світовому ринку та у сфері міжнародних відносин. Внутрішня та зовнішня політика Г.Трумена. Президентство Д.Ейзенхауера. Економічна стратегія республіканців та її результати. Особливості соціально-економічної політики демократів Д.Кеннеді та Л. Джонсона. Соціальна політика. Расове питання. Відносини із профспілками. Зовнішня політика США у 60-х рр. ХХ ст. Проблеми соціально-економічного розвитку початку 70-х рр. ХХ ст. та спроби їхнього вирішення. Особливості політичного розвитку США у 70-х рр. Соціально-економічна стратегія демократів за Д.Картера та її результати. Зовнішня політика США у 70-х рр. Перші кроки з розрядки міжнародної напруженості. Чергове загострення відносин із СРСР у 1979 р. Президентство Р.Рейгана. Особливості соціально-економічної та зовнішньополітичної стратегії. Рейганоміка: зміст та наслідки. Президентство Дж.Буша. Кореляція зовнішньополітичного курсу. США у 90-х рр. ХХ – на початку ХХІ ст. особливості соціально-економічного та суспільно-політичного розвитку. Зовнішня політика США. Нові загрози та відповідь на них. Війна в Іраку та її вплив на США. Вибори 2008 та 2012 рр. Президентство Б.Обами. Президентська кампанія 2016 р. та перемога Д.Трампа. Роль та місце США у сучасному світі.

 

ТЕМА 2. Канада у 1945-2017 рр.: особливості історичного розвитку.

Вплив ІІ світової війни на Канаду. Особливості державно-політичного механізму Канади. Статус Канади на міжнародній арені та у Британській співдружності націй. Особливості політичного розвитку Канади у другій половині 40-50-х рр. ХХ ст. Зміцнення позицій Ліберальної партії. В.Макензі Кінг, Л. Сен–Лоран. Ідеологічна трансформація Консервативної партії Джоном Діфенбейкером. Соціально-економічний розвиток Канади у 40-50- рр. ХХ ст. Посилення інтеграції з США. Початок «канадизації» економіки. Політична нестабільність 60-х рр. ХХ ст. Активізація франко-канадської проблеми. Особливості економічного розвитку Канади у 60-70-х рр. ХХ ст. Проблеми та досягнення канадської економіки. Канада у 80-90-х рр. ХХ ст. Юридичне оформлення державного суверенітету – Акт про конституцію. Політичне життя. Особливості соціально-економічного розвитку. Економічний спад 1990-1991 рр. Економічна стратегія консерваторів. Реформування економіки лібералами. Темпи розвитку економіки у 1992-1998 рр. Уповільнення темпів розвитку у кінці 90-х рр. Сучасний стан розвитку економіки Канади. Особливості суспільно-політичного розвитку. Особливості зовнішньополітичної стратегії Канади у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. та її реалізація.

 

ТЕМА 3. Країни Латинської Америки у 1945-2017 рр.: особливості історичного розвитку.

Особливості суспільно-політичного розвитку країн регіону. Роль держави та церкви у політичному житті. Каудільїзм. Часті державні перевороти. Поширення ліворадикальних політичних течій. Переворот Ф.Кастро на Кубі та його вплив на Латиноамериканський регіон. Еволюція авторитарних політичних режимів. Перехід до парламентської системи у більшості країн у 80-х рр. ХХ ст. Головні тенденції суспільно-політичного життя країн Латинської Америки у 80-90-х рр. ХХ – на початку ХХІ ст. Особливості соціально-економічного розвитку країн регіону у другій половині ХХ –на початку ХХІ ст. Індустріалізація. Проведення аграрних реформ. Підвищення агрокультури. Роль держави у економічному житті. Державно-монополістичні тенденції у економічному розвитку. Процеси націоналізації та приватизації. Вплив іноземного капіталу. Комуністичні експерименти на Кубі. Економічна співпраця та інтеграція країн континенту. Головні тенденції соціально-економічного розвитку країн Латинської Америки на межі століть. Зовнішньополітична стратегія країн регіону та її реалізація у другій половині ХХ –на початку ХХІ ст.

 

ТЕМА 4. Мексика у 1945-2017 рр.: особливості історичного розвитку.

Особливості державно-політичної моделі Мексики. Місце ІРП у ній. Характеристика політичного життя у другій половині 40-60-х рр. ХХ ст. Особливості соціально-економічного розвитку Мексики у другій половині 40-60-х рр. ХХ ст. Фактори стабільно-високих темпів розвитку. «Зелена революція» у аграрному секторі. Урегулювання конфліктів у сфері трудових відносин. Соціальна політика. Особливості суспільно-політичного розвитку Мексики у 70-80-х рр. ХХ ст. Зниження темпів економічного розвитку у цей період. Фінансово-економічна криза початку 80-х рр. ХХ ст. Реорганізація економіки. Головні напрямки політичного та економічного розвитку Мексики на рубежі століть. Сучасна Мексика: політичний та економічний розвиток. Вплив США. Зовнішньополітична стратегія Мексики у другій половині ХХ –на початку ХХІ ст. та її реалізація. Роль та місце країни у регіоні та світі.

 

ТЕМА 4. Республіка Куба у 1945-2017 рр.: особливості історичного розвитку.

 

Особливості історичного розвитку Куби у 1944-1952 рр. Повернення Фульхенсіо Батисти: державний переворот 1952 р. Особливості режиму Ф.Батисти на Кубі. Зовнішня політика Куби за Ф.Батисти. Відносини із США. Переворот 1959 р. Встановлення режиму Ф.Кастро. особливості режиму Ф.Кастро на Кубі. Зовнішня політика: відносини із США та СРСР. Рауль Кастро Рус та спроби реформування Куби. Сучасна Республіка Куба: досягнення та проблеми.

 

ТЕМА 5 Загальні тенденції розвитку науки та культури країн Європи та Америки у1945-2017 рр.

Визначні досягнення у галузі природничих наук. Основні риси НТП у другій половині ХХ – на поч. ХХІ ст. НТР. Особливості розвитку гуманітарних наук. Загальні тенденції у розвитку освіти у передових країнах Європи та Америки. Головні напрямки та досягнення у галузі літератури. Головні напрямки та досягнення у галузі мистецтва. Головні напрямки та досягнення у галузі театру, кіно та телебачення.

 

СТРУКТУРА КУРСУ

Тема

Лекції

Семінарські заняття

Самостійна робота

I.ТЕМАТИЧНИЙ БЛОК

ОСОБЛИВОСТІ ІСТОРИЧНОГО РОЗВИТКУ ВЕЛИКИХ ІНДУСТРІАЛЬНО РОЗВИНЕНИХ КРАЇН ЄВРОПИ.

1. Світ у другій половині ХХ – на поч. ХХІ ст.: головні тенденції розвитку.

2

-

 

2. Німецькі землі у 1945-2017 рр.: особливості суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку.

4

2

6

3. Велика Британія у 1945 – 2017 рр.: особливості суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку.

2

2

5

4. Франція у 1945 – 2017 рр.: особливості суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку.

2

2

5

5. Італія у другій половині ХХ – на поч. ХХІ ст.: особливості суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку.

2

-

4

II. ТЕМАТИЧНИЙ БЛОК

країни європи у1945-2017 рр.

6 Інтеграційні процеси у Європі у другій пол. ХХ – на початку ХХІ ст.: етапи розвитку та сучасний стан.

-

-

4

7 Іспанія у 1945-2017 рр.: особливості суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку.

2

-

2

8. Португалія у 1945-2017 рр.: особливості суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку.

-

2

2

9. Греція у 1945-2017 рр.: особливості суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку.

-

2

2

10. Швейцарія у 1945-2017 рр.: особливості суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку.

2

-

2

11. Країни Північно-Західної Європи у 1945-2017 рр.: особливості суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку.

2

-

2

12. Швеція у 1945-2017 рр.: особливості суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку.

-

2

2

11. Ірландія у 1945-2017 рр.: особливості суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку.

-

 

4

12.Австрія у 1945-2017 рр.: особливості суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку.

 

 

4

13.Фінляндія у 1945-2017 рр.: особливості суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку.

2

-

2

14 Бельгія у 1945-2017 рр.: особливості суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку.

-

-

4

IІІ.ТЕМАТИЧНИЙ БЛОК

КРАЇНИ ПІВНІЧНОЇ ТА ПІВДЕННОЇ АМЕРИКИ У 1945-2011 РР.

 

15. США у 1945-2017 рр.: особливості суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку.

4

2

4

16. Канада у 1945-2017 рр.: особливості суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку.

2

-

4

17. Країни Латинської Америки у 1945-2017 рр.: особливості суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку.

2

2

4

18. Мексика у 1945-2017 рр.: особливості суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку.

-

-

4

19. Куба у 1945-2017 рр.: особливості суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку.

2

-

2

20. Загальні тенденції розвитку науки та культури країн Європи та Америки у другій половині ХХ – на поч. ХХІ ст.

-

-

6

Загальна кількість

30

16

74

 

 

 

 

 

 

 

СТруктура Навчальної дисципліни “НОВІТНЯ ІСТОРІЯ КРАЇН ЄВРОПИ ТА АМЕРИКИ 19452016” за модульною системою

 

Вид роботи (год.)

модуль

Лекції

30

Семінари

16

Самостійна робота

74

Разом

120

 

РОЗПОДІЛ БАЛІВ ЗА РЕЙТИНГОВОЮ СИСТЕМОЮ

 

Модулі

І

ІІ

Разом (балів)

Бали

0-70

0-30

0-100

Лекції

10

0

0-10

Семінари

0-40

0

0-40

Самостійна робота

0-20

0

20

Всього за форму контролю

0

30

0-100

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ:

 

90–100 балів - відмінно (А);

75–89 балів - добре (ВС);

60–74 балів - задовільно (DE);

35–59 балів - незадовільно з можливістю повторного складання (FX);

0–34 балів - незадовільно з обов’язковим повторним курсом (F).

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ЗГІДНО ECTS

 

А (Відмінно)

90 – 100

Видатна робота з мінімальними помилками

В (Добре)

83 – 89

Вище середнього стандарту, але з деякими поширеними помилками

С (Добре)

75 – 82

В цілому хороша робота, але з помітними помилками

D (Задовільно)

68 – 74

Пристойно, але із значними помилками

Е (Достатньо)

60 – 67

Задовольняє мінімальні вимоги

FX (Не прийнято)

35 – 59

Необхідно виконати певну додаткову роботу для успішного складання (доопрацювати)

FF (Не прийнятно)

0 – 34

Необхідна значна подальша робота (переробити)

 

Критерії

оцінювання знань студентів за кредитно-модульною системою:

а) робота на лекції (активність роботи, ведення зошитів і написання конспектів) перевіряється на екзамені шляхом внесення лекційних питань до екзаменаційних білетів;

б) робота на одному семінарському занятті:                   до 5 балів;

Відповідь на семінарському занятті                   

Запитання на семінарському занятті                   

Рецензування та опонування                     

Доповнення на семінарському занятті                   

Реферат                              

в) самостійна робота (колоквіум, індивідуальні завдання тощо)            до 20 балів

 

Відповідь на семінарському занятті оцінюється за наступними критеріями:

5 балів – студент у повному обсязі опрацював програмовий матеріал (основну і додаткову літературу, джерела), має глибокі й міцні знання, упевнено оперує набутими знаннями, виявляє розуміння історичних процесів, робить аргументовані висновки, може вільно висловлювати власні судження і переконливо їх аргументувати, може аналізувати історичну інформацію, здатний презентувати власне розуміння, оцінку історичних явищ, має досить міцні навички роботи з історичною картою.

3-4 бали – студент вільно володіє навчальним матеріалом (опрацював основну і деяку частину додаткової літератури і джерел), узагальнює окремі факти і формулює нескладні висновки, обґрунтовує свої висновки конкретними фактами, взятими з підручників, посібників історичних документів; може дати порівняльну характеристику історичних явищ, визначення понять, самостійно встановлює причинно-наслідкові зв’язки; узагальнювати та застосовувати набуті знання.

2 бали – студент загалом самостійно відтворює програмовий матеріал (на рівні підручника), може дати стислу характеристику питання, загалом правильно розуміє історичні терміни, але у викладеному матеріалі є істотні прогалини, виклад не самостійний (переказ підручника), є певні неточності як у матеріалі, так і у висновках, аргументація слабка.

1 бал – студент за допомогою викладача намагається відтворити матеріал, але відповідь неповна, в ній налічується багато неточностей, головний зміст матеріалу не розкрито.

Активна робота на семінарському занятті (запитання, опонування, доповнення, реферування тощо) за сумою робіт також може бути оцінена максимальною кількістю балів.

Самостійна робота студентів передбачає опрацювання проблем, котрі не були розглянуті у процесі аудиторних занять і оцінюється шляхом проведення комплексних письмових робіт, що включають тестові та аналітичні питання. На самостійну роботу виноситься 20 балів. Принципи оцінювання – аналогічно роботі на семінарському занятті.

Складання екзамену є обов’язковим для тих, хто набрав більше 35 балів. На екзамен виноситься 40 балів. Студенти, котрі набрали менше 35 балів не мають права складати екзамен і проходять повторний курс.

 

ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

 

Блок 1

ТЕМА І. Об’єднана Німеччина: суспільно-політичний та соціально-економічний розвиток. Зовнішня політика ФРН у 1991-2017 рр. (2 год.)

ТЕМА ІІ. Велика Британія у 1979-2017 рр.: особливості суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку та зовнішня політика. (2 год.)

ТЕМА IІІ. Франція у 1980-2017 рр.: особливості суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку та зовнішня політика. (2 год.)

Блок 2

ТЕМА І. Особливості політичного та соціально-економічного розвитку Греції у 1945-2017 рр. (2 год.)

ТЕМА ІІ. Швеція у 1945-2017 рр.: особливості суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку. (2 год.)

ТЕМА IІІ. Португалія у 1945-2017 рр. (2 год.)

Блок 3

ТЕМА І. США у 1980-2017 рр.: особливості суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку. (2 год.)

ТЕМА ІІ. Особливості суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку країн Латинської Америки у 80-90-х рр. ХХ – на початку ХХІ ст. (2 год.)

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ:

БЛОК І

ТЕМА 1. Зовнішня політика Великої Британії у 1945-1970-х рр.

ТЕМА 2 Зовнішня політика Франції у 1945-1970-х рр.

ТЕМА 3. Зовнішньополітична стратегія ФРН у 1949-1989 рр. та її реалізація

ТЕМА 4. Зовнішньополітична стратегія НДР у 1949-1989 рр. та її реалізація.

ТЕМА 5. Зовнішня політика Італії її реалізація у 1945-2017 рр.

 

БЛОК ІІ

ТЕМА 1. Австрія у 1945-2017 рр.: особливості історичного розвитку.

ТЕМА 2 Зовнішньополітична стратегія Швеції та Фінляндії у 1945-2017 рр.

ТЕМА 3. Зовнішня політика Іспанії її реалізація у у 1945-2017 рр.

ТЕМА 4. Зовнішня політика Португалії її реалізація у у 1945-2017 рр.

ТЕМА 5. Особливості зовнішньополітичної стратегії країн Північно-Західної Європи.

ТЕМА 6. Ірландія у у 1945-2017 рр.: особливості історичного розвитку.

ТЕМА 7. Особливості розвитку інтеграційних процесів у Європі у 1945-2017 рр.

ТЕМА 8. Зовнішньополітична стратегія Греції та її реалізація у у 1945-2017 рр.

ТЕМА 9. Бельгія у у 1945-2017 рр.: особливості історичного розвитку.

 

БЛОК ІІІ

ТЕМА 1. Зовнішня політика США у 1945-1970-х рр.

ТЕМА 2 Зовнішня політика Канади у 1945-2017 рр.

ТЕМА 3. Інтеграційні процеси на Американському континенті у другій половині ХХ – на поч. ХХІ ст.

ТЕМА 4. Зовнішньополітична стратегія країн Латинської Америки у 1945-2017 рр.

ТЕМА 5. Мексика у 1945 – 2017 рр.: особливості історичного розвитку.

ТЕМА 6. Особливості розвитку науки у країнах Європи та Америки у у 1945-2017 рр.

ТЕМА 7. Особливості розвитку культури у країнах Європи та Америки у у 1945-2017 рр.

ТЕМА 8. Зовнішня політика Куби у 1945-2017 рр.

   

Методи навчання: лекції, семінари.

 

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ: усне опитування, поточне тестування, підсумкова модульна контрольна робота (тест).

семінарські заняття

з курсу «Новітня історія країн Європи та Америки». 1945- 2017 рр.

 

Заняття 1.

Об’єднана Німеччина: суспільно-політичний та соціально-економічний розвиток. Зовнішня політика ФРН у 1991-2017 рр. (2 год.)

Основні проблеми

1. Процес об`єднання Німеччини:

а) суспільно-політична криза в НДР;

б) позиція ФРН щодо об`єднання;

в) етапи об`єднання Німеччини;

г) зовнішньополітичне урегулювання «німецького питання».

2. Німеччина у 1991 - 2017 рр.:

а) особливості суспільно-політичного розвитку;

б) соціально-економічний розвиток.

3. Зовнішньополітична стратегія ФРН у 1991-2017 рр. та її реалізація.

 

Додаткові теми для рефератів та обговорень

1. Німецьке суспільство після об`єднання (соціокультурний та психологічний аспект).

2. Місце та роль Німеччини у ЄС та світі на початку ХХІ ст.

3. Східні землі: проблеми та досягнення процесу інкорпорації.

 

Методичні рекомендації:

1. Вказати на особливості суспільно-політичного розвитку НДР у другій половині 80-х рр. ХХ ст. Визначити ознаки кризи політичної системи країни. Схарактеризувати політику керівництва СЄПН, зокрема Е. Гоннекера відносно змін у СРСР. Його позиція стосовно необхідності реформування політичної сфери у НДР. Детально проаналізувати розвиток подій літа-осені 1989 р. Особливу увагу звернути на результати парламентських виборів, процеси трансформації СЄПН, формування опозиції, активізацію суспільства тощо. Визначити реакцію громадськості та урядових кіл ФРН на події 1989 р. у НДР. Визначити позицію Г.Коля стосовно проблеми об’єднання двох Німеччин. Простежити етапи об’єднавчого процесу. Вказати на вимоги, представлені ФРН. Проаналізувати переговорний процес. Визначити роль громадськості у процесі об’єднання. Руйнування Берлінського муру. Визначити ставлення союзників по антигітлерівській коаліції часів ІІ світової стосовно можливості об’єднання німецьких земель. Проаналізувати результати переговорів по формулі «2+4». Назвати головні вимоги до єдиної Німеччини. Вказати на реакцію європейської спільноти на об’єднання Німеччини. Назвати процедуру об’єднання. Вказати на головні, засадничі принципи приєднання НДР до ФРН.

2. Вказати на особливості суспільно-політичного розвитку ФРН у 90-х рр. ХХ ст. – на початку ХХІ ст. Проаналізувати головні події політичної історії (результати парламентських та муніципальних виборів). Звернути увагу на адаптацію східних німців до нового політичного поля. Г.Коль. Г.Шрьодер. А.Меркель. Визначити головні тенденції суспільно-політичного розвитку сучасної Німеччини. Проаналізувати процес інкорпорації східних земель до економічної системи ФРН. Вказати на труднощі та здобутки німців на цьому напрямку. Визначити стан, рівень та перспективи розвитку економіки ФРН на межі століть. Визначити провідні галузі промисловості, особливості розвитку аграрного сектору. Вказати на участь у європейській інтеграції. Визначити особливості розвитку соціальної сфери. Визначити роль та місце німецької економіки на Європейському та світовому ринках.

3. Визначити головні складові зовнішньополітичної стратегії об’єднаної ФРН на межі століть. Вказати на пріоритетні напрямки зовнішньополітичної діяльності країни. Проаналізувати відносини із США, країнами Європи (у тому числі й посткомуністичними), Азії, Африки та Латинської Америки. Проаналізувати участь ФРН у НАТО та ООН. Вказати на ставлення ФРН до іракської проблеми. Визначити ставлення країни до проблем європейської безпеки. Визначити місце ФРН у системі сучасних міжнародних відносин.

 

Література:

1. « Мерц – председатель» - блок ХДС/ХСС возглавил 44-й Фридрих Мерц.// НВ. - 2000. - № 10.

2. «Христианская дочь» - Новый лидер ХДС – 45-л. Ангела Меркель.// НВ. - 2000. - № 13.

3. Амплеева А.А. Германия после объединения// Преподавание истории в школе. – 2002. - №5.

4. Ахтанзян А. ФРГ в конце ХХ в.// ННИ. – 1999. – № 4.

5. Бака М.Б. Криза НДР та її причини// Історична пам’ять. – 2002.- №1-2.

6. Безыменская А.« Страсти по Колю» - Скандал в ХДС. Коль и взятки. // НВ. - 2000. - № 6.

7. Буремні роки 1989-1995 //Дойчланд-Німеччина. – 1995 – № 4.

8. Ватлин А.Ю. Германия в 2000 − 2010 годах. // ННИ. − 2010. − № 6.

9. Грачева М. Торговля Германии с Россией и другими странами группы БРИК: сравнительный анализ // МЭМО. − 2010. − № 11.

10. Гутник В. Германия – дорога к подъему.// МЭМО. – 2000. – № 8.

11. Гутник В. Немецкая социал-демократия: новый центризм или беспринципный прагматизм. // МЭМО. – 2001. - № 6.

12. Гутник В. Неравномерное развитие экономики Германии.// МЭМО. – 1998. – № 8.

13. Гутник В. Тревоги и надежды германской экономики.// МЭМО. – 1999. – № 8.

14. Гутник В. Экономика Германии на рубеже веков. // МЭМО. – 2001. - № 8.

15. Дорнбум Р. «Немцы второго сорта» - Восточная Германия после объединения// НВ. - 2001. - № 12.

16. Єдність у дзеркалі демоскопії // Дойчланд-Німеччина. – 1995 – № 4.

17. Золотницкий А. Реформы железнодорожного транспорта в Германии. // МЭМО. − 2008. − № 5.

18. Исаков И. «Жаль, что старость коротка…» - Социальная политика в Германии// НВ. - 2001. - № 31.

19. Йокисало Й. Концептуальные основы немецкого «экоправого» радикализма.// Полис. – 2002. - № 1.

20. Карл Клус-Скрижинский «Конец системы Коля» - Скандал в ХДС. // НВ. - 2000. - № 8.

21. Каширских О.Н. Германский федерализм: от «кооперативного» к «конкурентному»// СЕ. – 2007. - №4.

22. Кокеев А. О соотношении атлантизма и европеизма во внешней политике ФРГ. // МЭМО. − 2009. − № 7.

23. Кривонос Р. Й. Фішер: “Немає “зеленої ” німецької зовнішньої політики…”// ПіЧ. – 1999. - № 1.

24. Кривонос Р. Німецькі вибори як фактор світової політики. – ПіЧ. – 1998. - № 10.

25. Кривонос Р. Німеччина після виборів 1998 р.: проблеми і перспективи//Людина і політика. – 1999. - № 1.

26. Крылатых Э. Земельная реформа на востоке Германии// Современная Европа. – 2002. – № 3.

27. Кудров В., Юнгблюд Д. Проблема эффективности экономики Германии.//Современная Европа.//2005.-№ 2.

28. Кудряченко А. Об’єднана Німеччина у новій Європі. // ПіЧ. – 1993. - № 5.

29. Кустарев А. Ландшафт после битвы// НВ. – 2002. – № 40.

30. Куяс-Скрижинский К. Победа оказалась зеленого цвета// НВ. – 2002. – № 39.

31. Лебедев В. Развитие ФРГ в 80-х и 90-х гг. // История. – 2003. - № 23.

32. Мадиевский С. Чистый вермахт // НВ. – 2002. – № 10.

33. Максимычев И. Германский фактор европейской безопасности.//МЖ. – 1996. – № 11-12.

34. Максимычев И. Куда идешь, Германия? // МЖ. – 1992. - № 2.

35. Максимычев И.Ф. Падение Берлинской стены. Записки очевидца.// ННИ.- 2000. – № 4.

36. Морозова М.Р. Этапы формирования соціального государства ФРГ// ВИ. – 2007. - №4.

37. Наринский М. М. Горбачев и объединение Германии. По новым документам. // ННИ. – 2004. -№ 1.

38. Нечаев Д. ФРГ: от «государства партий» к государству «общественных обьединений»?//Полис.–2002.-№ 2.

39. Ночаев Д. Государство и гражданское общество в ФРГ// Современная Европа. – 2002. – №4.

40. О них говорят: Политические портреты зарубежных деятелей. – М., 1989 (Г.Коль)

41. Оппенлендер К.-Х. Процесс трансформации в новых землях ФРГ.// МЭМО. – 1998. – № 7.

42. Павлов Н. Внешняя политика Берлинской республики: новый «германский путь»?// МЭМО. – 2005. - №2.

43. Павлов Н. Германия: между Бонном и Берлином. // МЖ. – 2004. - № 3.

44. Пикер Г. Последний год ГДР. Крушение. Реквием по ГДР. – М.,1993.

45. Платошкин Н.Н. Объединение Германии: как это было. // ВИЖ. − 2011. − № 11.

46. Погорельская С. Внутриполитические аспекты новой германской внешней политики.//МЭМО.–2001.- № 7.

47. Погорельская С. Некоторые проблемы европейской политики объединенной Германии.//МЭМО. – 2000. – № 1.

48. Политические портреты. – М., 1989, 1991 (Г.Коль, Ф.-Й.Штраус, Р.фон Вайцзеккер, Г.-Д.Геншер)

49. Потапов А.П. Кризис ГДР в 80-е гг. и объединение Германии.// ННИ. – 1991. - № 5.

50. Приватизация в бывшей ГДР // МЭМО. – 2000. – № 4.

51. Примуш М. У формі партійної держави (ХДС і СДПН у політичній системі). // ПіЧ. – 2001. - № 1.

52. Пять лет вместе, но все еще разные: Восточные и западные немцы глазами социологов // ЗН. – 1995. – № 43.

53. Рілль Бернд. Об’єднана Німеччина і світова політика. // ПіЧ. – 1998. – № 2.

54. Синдеев А. На пути развития демократии: ФРГ и “Европа граждан”. // МЭМО. − 2011. − № 7.

55. Терехов А. Как закрывался «германский вопрос».// МЖ. – 1998. – № 8.

56. Терехов В. Германия при социал-демократах. // МЖ. – 1998. - № 11-12.

57. Фалин В.М. Германия. Вызовы XXI века // ННИ. − 2010. − № 2.

58. Федоров А. В тумане будущего (объединенная Германия) // МЖ. – 1992. - № 2.

59. Федоров Р. Штрихи к портрету немецкого миллионера.//МЖ. – 1992. – № 10.

60. Филитов А.М. Советская політика и обьединение Германии// ОИ. – 2004. - №6.

61. Фурман А.А. О чем мечтают канцлеры. – К., 1990.

62. Черняев А. Объединение Германии: Политичееские механизмы и психологические сиереотипы// Свободная мысль. – 1997. - №8.

63. Шойбле В. Шлях Німеччини до внутрішньої єдності //Дойчланд-Німеччина. – 1995 – № 2.

64. Шпангер Х. Германия и Россия: нежданное стратегическое партнерство. // МЭМО. − 2010. − № 6.

65. Шылова С.А. Объединение Германии и перемены в Европе// Наука. Релігія, суспільство. – 2007. - №2.

66. Эрлер Г. Внешняя политика и политика безопасности Германии после войны в Косово.//МЭМО.–2000.-№1.

 

Заняття 2.

Сучасна Велика Британія: особливості суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку та зовнішня політика. (2 год.)

Основні проблеми

1. Велика Британія у 80-х: «тетчеризм»:

а) соціально-економічна стратегія М. Тетчер та її результати;

б) зовнішньополітичний курс Великої Британії у 80-х рр.

2. Велика Британія у 1990-2017 рр.:

а) політичне життя;

б) економічний розвиток;

б) зовнішня політика.

 

Додаткові теми для рефератів та обговорень

1. Англійці на межі тисячоліть: соціокультурний аспект.

2. Велика Британія на початку ХХІ ст.: місце країни у Європі та світі.

3. Соціальне забезпечення у Великій Британії.

4. Національне питання у Великій Британії.

5. Інститут монархії у сучасній Великій Британії.

 

Методичні рекомендації:

1. Проаналізувати економічну ситуацію у країні на кінець 70-х рр. ХХ ст. Визначити головні елементи соціально-економічної стратегії консерваторів. Вказати на вплив М. Тетчер на формування основних її положень. Назвати головні напрямки урядової політики у сфері промисловості, фінансів, зовнішньоекономічної діяльності, аграрному секторі тощо. Звернути особливу увагу на соціальну політику консерваторів періоду прем’єрства М.Тетчер (принципи та реалізація). Вирішення трудових конфліктів. Політика по відношенню до профспілок. Проаналізувати результати “тетчеризму” за основними показниками стану розвитку економіки Великої Британії у 80-х рр. ХХ ст. Реакція суспільства на новий урядовий курс (еволюція поглядів). Визначити етапи та головні напрямки зовнішньополітичної діяльності Великої Британії у 80-х рр. ХХ ст. за такими напрямками: відносини із СРСР; відносини із країнами Західної Європи (акцентувати увагу на ЄЕС); стосунки із США; відносини із країнами Близького та Середнього Сходу; інтереси Великої Британії у АТР; конфлікт із Аргентиною; відносини у межах Британської співдружності націй.

2. Визначити особливості суспільно-політичного розвитку Великої Британії у 90 – х рр. ХХ – на початку ХХІ ст. Проаналізувати хід та результати парламентських виборів. Схарактеризувати особливості сучасної політичної ситуації у країні. Визначити особливості соціально-економічної стратегії кабінетів Дж. Мейджора та А.Блера. проаналізувати політику Г.Брауна та Д.Камерона. Пояснити сутність стратегії “третього шляху”. Визначити фактори впливу на економічні процеси у країні. Проаналізувати головні показники економічного розвитку Великої Британії на межі ХХ та ХХІ ст. Участь країни у процесах європейської інтеграції. Визначити вплив держави на європейському та світовому ринку. Вказати на головні проблеми розвитку англійського суспільства. Визначити головні фактори впливу на зовнішню політику Великої Британії у 90-х рр. ХХ – на початку ХХІ ст. Проаналізувати зовнішньополітичну стратегію та діяльність держави за такими напрямками: діяльність Великої Британії у рамках ЄС; відносини із країнами пострадянського простору; Велика Британія і Близький та Середній Схід; політика Великої Британії у АТР та Латинській Америці. Особливу увагу приділити проблемі Іраку та співробітництву із США у рамках НАТО. Висловити власне ставлення до цих проблем. Визначити роль та місце Великої Британії у сучасних міжнародних відносинах.

 

Література

1. Андреева Т. Основные направления иммиграционной политики Великобритании и ЕС // МЭМО. − 2011. − № 9.

2. Байерс С. Третий путь// МЖ. – 2000. – № 12.

3. Белоусов С. О системе государственного регулирования экспорта военных товаров (услуг) Великобритании. // МЭМО. − 2009. − № 6.

4. Беляев М. Военно-промышленный комплекс Великобритании.//МЖ. - 1985. - № 12.

5. Беляев М. Кто платит налоги в Великобритании.// МЖ. – 1985. - № 2.

6. Бурнашов И. Великобритания и евро. // МЭМО. – 2002. - № 8.

7. Великобритания и европейская безопасность// МЭМО. – 1990. - №5.

8. Володин С. Англия в современной мировой политике.// МЖ. – 1984. - № 6.

9. Воспоминания о Мэгги: Портрет М. Тэтчер. – К., 2001.

10. Городецкая Е.И. Стачка длинною в год. // ННИ. – 1987. - № 1.

11. Громыко А. Мал золотник, да дорог (малые партии Британии).// СЕ. – 2005. - № 2.

12. Данильєв А.О. Реалізація соціал-демократичного проекту у Великій Британії: соціальний аспект//Наше гасло. – 2004. - №№1/2.

13. Донде А. «Лиловый мэр» - … - противоречия в лейбористском лагере.// НВ – 2000. - № 20.

14. Ефимов Л.В. Политическая судьба Чарльза Кеннеди - лидера партии либеральных демократов Великобритании. 1999-2006 годы // ННИ. − 2007. − № 6.

15. Єремєєва І.А. Проблема «закритого цеху» у профспілковій політиці британських урядів 70-80-х рр.// Гуманітарний журнал. -2001. - № 3-4.

16. Замятин Л. 4220 дней на Даунинг-стрит.// МЖ. – 1995. - № 10.

17. Замятин Л. Тетчеризм // МЖ. – 1989. – №7.

18. Кандуба Т.Ю. НАТО и атлантизм (Британия и НАТО)// Наука, релігія, суспільство. – 2006. - №4.

19. Капитонова Н.К Дж. Мейджор: последний британский премьер-консерватор в ХХ веке: по страницам его мемуаров// ННИ. – 2009. - №4.

20. Капитонова Н.К Зарубежная историография внешней политики правительств М.Тетчер и Дж. Мейджора (1980-1990-е годы)// ННИ. – 2006. - №5.

21. Капитонова Н.К Маргарет Тетчер: человек и политик// ННИ. – 2007. - №№ 2-3.

22. Капитонова Н.К. Кто вы, мистер Браун?// СЕ. – 2007. - №4.

23. Карягин В. Лондонские зарисовки. // МЖ. – 1992. - №№ 2, 5, 7 - 10.

24. Колоколов Б. Королева Великобритании. Президент Франции.// МЖ. – 1998. - № 3 - 5.

25. Криволапов А. Конец эпохи М.Тетчер // Известия. – 1990. – 24 ноября.

26. Криволапов А. Сто дней Джона Мейджора // Известия. – 1991. – 28 февраля.

27. Кустарёв А. «Воительница и пророчица» - Харизма Маргарет Тэтчер// НВ. – 2000. - № 43.

28. Кустарёв А. «Коса на камень»- ИРА тормозит автономизацию Ольстера.// НВ. – 2000 - № 8.

29. Кустарёв А. «Пустеющие окопы» - ИРА … в решении Ольстерской проблемы.// НВ. – 2001. -№ 44.

30. Кустарёв А. «Тёмная лошадка тори»-Иэн Данкен-Смит, новый лидер тори,...// НВ. – 2001. - № 42.

31. Лебедев А. Очерки Британской внешней политики. – М., 1988.

32. Лебедев В. Маргарет Тэтчер и ее экономическая политика.// История (Прилож. к газете «Первое сентября») - 2001. -№ 33.

33. М.Тэтчер сегодня // ЭП. – 2002. – № 15.

34. Матвеев В. Англия и окружающий мир.// МЖ. –1986. - № 10.

35. Матвеев В. Британская монархия: искусство выживания.// ННИ. – 1983. - № 6.

36. Милин Н. «Третий путь »Тони Блэра.// МЖ. – 1999. - № 7.

37. Молис А. Джон Мейджор. // Диалог. -2002. - № 11-12.

38. Нарочницкая Н. Старый «восточный» вопрос в новой англосаксонской политике // МЖ.– 2001. – №8.

39. Озеров М.. Лейборист с голливудским ликом (Т. Блер) // МЖ. – 2002. – №6.

40. Перегудов С. Великобритания после выборов 1997...//МЭМО. – 1998. - № 3.

41. Перегудов С. Выборы 2010 года в Великобритании: слом двухпартийной системы или очередной сбой? // МЭМО. − 2010. − № 10.

42. Перегудов С. Тони Блэр. // ВИ. – 2000. - № 8.

43. Перегудов С.П. Маргарет Тетчер // ВИ. – 1988. – №10.

44. Песчанский В.В. Опыт британских тред-юнионов (итоги 80-х). // ПОЛИС. – 1992. -№ 4.

45. Политические портреты. – М., 1989, 1991 (М.Тетчер, Елизаветта II).

46. Попов В. Ее королевское величество.// МЖ. – 1990. - № 3.

47. Попов В.И. Англия в войне за Фолкленды (Мальвины).// ВИ. – 1984. -№ 12.

48. Попов В.И. Меняется страна традиций. – М.,1991.

49. Рожкова Л. Трансформація британського лейборизму (70-90 рр.)// Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість: Зб. Матеріалів конф. – К., 2003. – Т.4.

50. Сколько стоит британская королева?// ЭП. – 2002. – № 28.

51. Согрин В.А. Британский либерализм: этапы развития и течения.// ННИ. – 1996.- № 4.

52. Сорокина В. Великобритания: сфера услуг в 90-е гг.//МЭМО. –2000. - № 2.

53. Сорокина В.. Социальное обеспечение в Великобритании // Современная Европа, 2002. – № 1.

54. Страшнюк С.Ю., Грінченко Г.Г. Матеріали до теми «Західна Європа у 1945-2003 рр». – Харків, 2004.

55. Стрижова И. Итоги «жорсткого курса» тори.// МЖ. – 1987. - № 3.

56. Султыгов А.-Х.А. Этнополитический конфликт в Северной Ирландии: прошлое и настоящее// ННИ. – 2006. - №2.

57. Терентьев А. Россия и Великобритания: от сближения к “холодной войне”. // МЭМО. − 2009. − № 7.

58. Ткаченко В.А. Вооруженный конфликт в Южной Атлантике 1982 г.: // ЛА. – 2008. - №6.

59. Толстов С.В. Северная Ирландия: национально-религиозный аспект ольстерского кризиса// ВННИ. – К., 1988. – Вып.34.

60. Третьяков А. Оборонная политика Великобритании// СЕ. – 2005. - № 1.

61. Трубайчук А.Ф., Черевко О.С. Особливості соціально-економічної політики консерваторів у 1979-1990 рр. // УІЖ. – 1999. -№ 2.

62. Фролов В.П. Проблема «третьей партии» в Великобритании. // ННИ. – 2003. -№ 4.

63. Хесин Е. Великобритания: от подъема к кризису. // МЭМО. − 2009. − № 12.

64. Хесин Е. Великобритания: шестой год подъема.// МЭМО. – 1998. - № 8.

65. Хесин Е. Экономика Великобритании // МЭМО. – 2000. – 8.

66. Хесин Е. Экономика Великобритании на рубеже веков. // МЭМО. – 2001. - № 8.

67. Хесин Е.. Великобритания: снижение темпов экономического роста.//МЭМО. – 1999. - № 8.

68. Черевко О. Нарис політичної біографії М.Тетчер. //Людина і політика. – 1999. -№ 3.

 

Заняття 3.

Сучасна Франція: особливості суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку та зовнішня політика. (2 год.)

Основні проблеми

1. “Ера Міттерана” у Франції:

а) особливості суспільно-політичного розвитку;

б) особливості соціально-економічного розвитку;

в) зовнішньополітична стратегія та її реалізація.

2. Франція у другій половині 90-х років ХХ – на початку ХХІ ст.:

а) суспільно-політичний розвиток:

б) соціально-економічна ситуація;

в) особливості зовнішньополітичного курсу.

3. Президентські вибори 2007 року. Внутрішня та зовнішня політика Н.Саркозі.

4. Президентські вибори 2012 року. Внутрішня та зовнішня політика Ф.Олланда.

 

Додаткові теми для рефератів та обговорень

1. Особливості державно-політичного механізму Франції за Конституцією V Республіки.

2. Роль та місце Франції у ЄС та світі.

3. Франція та НАТО: еволюція відносин.

4. Соціальна політика у Франції.

 

Методичні рекомендації:

1. Охарактеризувати соціально-економічний розвиток країни у кінці 70-х – на початку 80-х рр. ХХ ст. Проаналізувати суспільно-політичну ситуацію у період президентських виборів 1981 р. Виборчі програми. Результати виборів. Політичний портрет Ф. Міттерана. Проаналізувати суспільно-політичний розвиток Франції у 80-х – у першій половині 90-х рр. (політична стратегія різних політичних сил, результати виборів тощо). Визначити фактори впливу на суспільно-політичний розвиток. Вказати на головні засади економічної стратегії соціалістів. Результати її впровадження. Європейська економічна інтеграція та Франція. Соціальна політика. Робітниче законодавство. Реакція суспільства на політику урядових кабінетів періоду президентства Ф.Міттерана. Зміна економічної стратегії другій половині 80-х рр. ХХ ст. Особливості та головні показники економічного розвитку Францій у другій половині 80-х – першій половині 90-х рр. ХХ ст. Визначити етапи та головні напрямки зовнішньополітичної діяльності Франції періоду президентства Ф. Міттерана. за такими напрямками: відносини із СРСР; відносини із країнами Західної Європи (акцентувати увагу на ЄЕС); стосунки із США; відносини із країнами Близького та Середнього Сходу; інтереси Франції у АТР; відносини із колишніми колоніями.

2. Проаналізувати особливості суспільно-політичного розвитку Франції у другій половині 90-х рр. ХХ ст. - на початку ХХІ ст. Визначити фактори впливу на внутрішньополітичну ситуацію у країні. Проаналізувати політичну історію Франції на межі століть. Особливу увагу акцентувати на президентських виборах 2002 р., визначити їхній вплив на французьке суспільство. Вказати на особливості, темпи та рівень розвитку французької економіки на межі століть. Визначити її місце та вплив на європейському і світовому ринках. Проаналізувати досягнення у соціальній сфері. Вказати на головні проблеми у розвитку французького суспільства. Визначити головні складові зовнішньополітичної стратегії Франції на рубежі століть. Вказати на пріоритетні напрямки зовнішньополітичної діяльності країни. Проаналізувати відносини із США, країнами Європи (у тому числі й посткомуністичними), Азії, Африки та Латинської Америки. Проаналізувати участь Франції у НАТО та ООН. Іракська проблема. Ставлення країни до проблем європейської безпеки. Визначити місце Франції у системі сучасних міжнародних відносин.

3. Проаналізувати хід та результати президентської кампанії 2007 року. Н.Саркозі. Визначити головні напрямки внутрішньополітичного курсу Н.Саркозі. Вказати на особливості зовнішньополітичної стратегії Франції за президента Н.Саркозі.

4. Проаналізувати перебіг президентських виборів 2012 року. Вказати на особливості внутрішньої та зовнішньої політики Ф.Олланда.

 

Література

1. Арзаканян М. Ж.Ширак – пятый президент V республики// МЖ. – 1995. – № 7.

2. Артемьев А. Корсиканский вопрос на рубеже ХХ−ХХI веков. // ВИ. − 2008. − № 8. − С. 128−137.

3. Артемьев А.Е. Корсиканский вопрос на рубеже ХХ-ХХ1 веков// ВИ. – 2008. - №8

4. Байков Н, Р. Гринкевич. Внешняя политика Франции после прихода к власти Николя Саркози. // МЭМО. − 2008. − № 6.

5. Бирюков С. Германия–Франция: спор о "Европе регионов" // МЭМО. − 2008. − № 10.

6. Борисов Т. «Корсиканское чудище» ( проблема автономії Корсики).// НВ. - 2000. - № 36.

7. Виноградов В. Социальный взрыв во Франции в 1995 г. и его уроки // ННИ. – 1998. - № 4.

8. Грачёв А. «Шлюха республики», или доступ к делу» - Коррупция среди крупных политических деятелей миттерановской эпохи.// НВ. - 2001. - № 8.

9. Грачев А. Банановая кожура для президента. // НВ. – 2001. - № 14.

10. Грачев А. В ожидании Сирвена (о коррупции в эпоху Миттерана). // НВ. – 2001. - № 13.

11. Грачев А. Триумф с непредсказуемыми последствиями // НВ. – 2002. – № 25.

12. Ж.Ширак и выборы 2002 // ЭП. – 2002. – № 15.

13. Зинчук К. Военная доктрина президента Франции Валери Жискар д'Эстена // Вестн. Моск. унив-тета. Сер. 8., История.− 2007. − № 6. − С. 3−20.

14. Зуева К. “Эра Миттерана” и после// МЖ. – 1996. – № 2.

15. Зуева К. Внешняя политика Франции в эпоху «неоголлизма». // МЭМО. – 2004. - № 1.

16. Зуева К. Французский “евро-атлантический проект”. // МЭМО. − 2009. − № 9.

17. Колоколов Б. Королева Великобритании. Президент Франции.// МЖ. – 1998. - № 3 – 5

18. Коломийцев В. Ф. Миттеран: политик и человек. // ННИ. – 1999. - № 1.

19. Коломийцев В.Ф. «Левый эксперимент» во Франции. // ВИ. – 1988. - № 3.

20. Кривушин И.В. Франция и Черная Африка в постимперскую эпоху//ННИ. – 2007. - №1.

21. Кумаков Р. Франция: решение дилеммы? // МЭМО. – 1998. - № 8.

22. Кумаков Р. Франция: рывок вперед. // МЭМО. – 1999. - № 8.

23. Леблуа К. «Франция – каникулы …» - социальная политика во Франции.// НВ. – 2001. - № 35.

24. Лидеры современной социал-демократии. – М., 1991 (Ф.Миттеран, М.Рокар)

25. Лозовицький О. Військова реформа у Франції як найголовніша похідна розвитку загальноєвропейської системи безпеки// Людина і політика. – 2000. - №2.

26. Лозовицький О. Еволюція ядерної політики і стратегії Франції.// Людина і політика. – 1999. - №2.

27. Лозовицький О. Франко-американські взаємовідносини як системний подразник розвитку трансатлантичного стратегічного партнерства // Історичний журнал. − 2010. − № 1/3. − С. 87−100.

28. Лопатин Ю. Франсуа Миттеран // Эхо планеты. – 1988. – № 34.

29. Обычкина Е. Голлистская традиция в современной французской дипломатии.// ННИ. – 2004. - № 6.

30. Осипов Е. Дорога, ведущая к цели: мемуары бывшего президента Франции Жака Ширака // МЖ. − 2010. − № 6.− С. 163−171.

31. Островская Е. Политическая жизнь во Франции в свете выборов 2002 г. // ЭП. – 2003. - № 3.

32. Островская Е. Франция: преодоление кризиса. // МЭМО. − 2010. − №. 4.

33. Островская Е. Франция: тенденции роста сохраняются. // МЭМО. – 2000. - № 8.

34. Островская Е. Экономика Франции на рубеже веков. // МЭМО. – 2001. - № 8.

35. Преображенская А. Парламентские выборы 1997 г. во Франции. // МЭМО. – 1998. -№ 1.

36. Преображенская А. Французская социалистическая партия и европейская социал-демократия// МЭМО. – 2000. – № 6.

37. Рубинский Ю. Демографические проблемы Франции. // СЕ. – 2005. - №1.

38. Рубинский Ю. Франция на новом рубеже.// СЕ. – 2007. - №4.

39. Рыбаков В. Сто дней Лионеля Жоспена. // МЭМО. – 1998. -№ 1.

40. Садовенко А.П. Франція на порозі ХХІ ст. – К., 1991.

41. Славенов Б.П. Очерки внешней политики Франции. – М., 1986.

42. Смирнов В. Франция на исходе ХХ в.// ННИ. – 2000. – № 2.

43. Стрельцова Я. Проблема “Косово”: позиция Франции. // МЭМО. − 2009. − № 3.

44. Стрельцова Я. Теме иммиграции во Франции накануне президентских выборов 2015 года // МЭМО.−2011. − № 9

45. Татарчук Н.В. ФКП и проблема ратификации Амстердамского договора во Франции (1997-1999)// ВМУ.Сер.8, История. - -2005. - №5

46. Тимофеев П. Эволюция институтов ЕС и роль Франции (1990–2000 годы). // МЭМО − 2011. − № 7.

47. Ульяновский Ю. Франция. Как отличить поражение от победы. // ЭП. – 2002. – № 21.

48. Хрусталева Н. Франция на исходе столетия: смена модели регулирования экономики // МЭМО. – 2004. - № 6.

49. Шеин А.П. Политика Франции в Магрибе (80-е гг.)// МЭМО. – 1989. - №5.

 

Заняття 4

 

Португалія у 1945-2017 рр.: особливості політичного та соціально-економічного розвитку (2 год.)

Основні проблеми:

1. Португалія у 1945-1973 р.: особливості політичного та соціально-економічного розвитку.

2. Португалія у 1974 – 1982 рр.: особливості політичного та соціально-економічного розвитку.

3. Сучасна Португалія: здобутки та проблеми.

Додаткові теми для рефератів та обговорень

1. Політичний портрет А.Салазара.

2. «Революція гвоздик» у Португалії.

3. Вступ Португалії до ЄЕС: здобутки та проблеми.

 

Методичні рекомендації:

1. Визначити наслідки ІІ світової війни для Португалії. Проаналізувати суспільно-політичну ситуацію та головні риси політичного режиму у Португалії періоду 19451973 рр. Охарактеризувати модель економічного розвитку країни та визначити результати державної політики у цій сфері. Соціальна політика.

2. Вказати на причини суспільно-політичної кризи в Португалії на початку 1970х рр. Проаналізувати події «Революція гвоздик» та її наслідки. Проаналізувати основні положення Конституцій 1976 та 1982 рр. Вказати на особливості політичного та соціально-економічного розвитку країни протягом 1974–1982 рр. Вплив процесу деколонізації на ситуацію у Португалії. Виокремити португальський варіант лібералізації та переходу до демократичного суспільства.

3. Проаналізувати розвиток суспільно-політичного життя у Португалії протягом 19832017 рр. Вказати на особливості її соціально-економічного розвитку. Визначити вплив інтеграційних процесів на економічний та соціальний розвиток країни.

 

Література

1. Елишев С. Салазаровская Португалия// http://ruskline.ru/analitika/2010/05/21/salazarovskaya_portugaliya/

2. Антоніу де Олівейра Салазар// http://uk.wikipedia.org/wiki

3. Корпоративное "Новое государство" Антониу Салазара// http://m-antonov.chat.ru/from_to/part_06.htm

4. Суханов В.И. «Революция гвоздик» в Португалки //Новая и новейшая история. – 1978. – № 4. – С. 113-124.

5. Крихкий В.Л. Португалія. М., 1981.

6. Капланов Р.М. Потугалия после Второй мировой войны. 1945-1974 гг. – М., 1992.

7. Революція гвоздик// http://znaimo.com.ua/

8. Португалія й НАТО// http://www.nato.bz/ru/portugal.html

9. Португалія у посткризовий період (2015 -січень 2015)// http://maiak.org/krizis-dvuhpartiynoy-modeli.html

10. Петров Г.Е. Ночь в Лиссабоне. Очерки о современной Португалии. – М., Издательство политической литературы, 1990. – 301 С.

11. Сучасна Португалія (матеріали порталу ЄС)// http://novosti-es.ru/live/portugal/page-2/

12. Астахова Е.В. Истоки и особенности португальского либерализма // Латинская Америка. – 1999. – № 11. – С. 87-100.

13. Бартиев А. Курс остается прежним (О политической ситуации в Португалии) // Новое время. – 1996. – № 7. – С. 25-26.

 

Заняття 5

Греція у 1945-2017 рр. XX ст.: особливості історичного розвитку. (2 год.)

 

1. Політичний та соціально-економічний розвиток Греції у 1944 1974 рр.

2. Особливості політичного та соціально-економічного розвитку країни у 1974 2017 рр.

 

Додаткові теми для рефератів та обговорень

1. Проблема Кіпру та шляхи її вирішення.

2. Греція у ЄС.

 

Методичні рекомендації:

1. Визначити вплив ІІ світової війни на Грецію. Проаналізувати суспільно-політичний розвиток країни у 19441974-х рр. ХХ ст. Вказати на особливості політичної системи Греції. Проаналізувати головні етапи політичної історії у вказаний період. Особливу увагу звернути на період громадянської війни та вказати на характеристику режиму «чорних полковників». Визначити його сутність та вплив на подальший суспільно-політичний розвиток. Проаналізувати соціально-економічний розвиток країни. Визначити головні тенденції у розвитку економіки Греції у другій половині 40 – першій половині 70-х рр. ХХ ст. Соціальна політика.

2. Проаналізувати головні риси суспільно-політичного розвитку Греції у 1974-2017 рр. Політичний спектр та політична стратегія провідних партій. Визначити головні риси соціально-економічного розвитку Греції у останні десятиріччя ХХ – на початку ХХІ ст. Участь у європейській інтеграції. Соціальне забезпечення. Рівень життя. Сучасний стан та перспективи розвитку грецької економіки.

 

Література:

1. Греція. // Історія Центрально-Східної Європи. / Ред. Л.Зашкільняка. – Львів, 2001.

2. Сергеев М.Л. На посту советского посла в Греции (1953-1962). // ННИ. - 1983. - № 1 - 2.

3. Подкорин Н. Греция и Общий рынок.// МЖ. - 1961. - № 5.

4. Брагин Н. Переворот и его подоплека.//МЖ. - 1967. - № 6, 9.

5. Осипов Г. «Отлично, Константин!» - компенсация морального ущерба греческому королю Константину, изгнанному в 1967 г.// НВ. - 2000. - № 48.

6. Круговая Е. « Черные полковники» в Греции. 1967 – 1974 гг.// ННИ. - 2001. - № 3.

7. Круговая Е. Экономическая политика военного режима в Греции (1967-1974) // Вестник Московского университета. – Серия 8. – История. – 1997. - № 1.

8. Улунян А. Режим «сильной руки»: механизм легитимизации (Греция в 1967-1974 гг.)// Общественные науки и современность. - 2001. - № 2.

9. Шеменков К.А. Греция: проблемы современной истории. – М. – 1987.

10. Осипов Г. «Приди и возьми» (Греция). // НВ. - 2002. - № 5.

11. Сергеев Ю. Заколдованный треугольник [Политические проблемы Греции]. // НВ. - 1989. - № 7.

12. Михнович В. Греция в поисках верного пути // Политическое самообразование. – 1985. - № 3.

13. Шеменков К. Греция [Политико-экономический очерк]. // Агитатор. - 1983. - № 15.

14. Мирошник Н. Первые сто дней.(О внутриполитической обстановке в Греции).// НВ. - 1982. - № 5.

15. Мирошник Н. Греция между вчера и сегодня. // МЖ. - 1981. - № 2.

16. Антонов К., Васильев С. Проблемы современной Греции. // МЖ. - 1976. - № 5.

17. Мельников В. Греция – республика! (к итогам референдума). // НВ. - 1975. - № 50.

18. Латышев И. Греция ставит крест на “ноябристах”. // ЭП. – 2002. - № 3.

19. Особливості грецького парламентаризму.// Парламент. – 2005. - № 4.

20. Самохвалов В.О. Конфлікти – кроки до безодні. Греко-турецькі суперечності і фактор НАТО у відносинах двох країн // Політика і час. – 2001. – № 12. – С. 69-75.

 

Заняття 6

Швеція у 1945-2017 рр.: особливості суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку. (2 год.)

Основні проблеми

1. Швеція у 40-80-х рр. ХХ ст.:

а) особливості суспільно-політичного розвитку;

б) особливості соціально-економічного розвитку.

2. Сучасна Швеція: головні тенденції суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку.

3. Зовнішньополітична стратегія країни у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. та її реалізація.

Додаткові теми для рефератів та обговорень

1. Особливості соціальної політики у Швеції.

2. «Шведська модель» розвитку: головні складові та характеристика.

3. У.Пальме – політичний портрет.

 

Методичні рекомендації:

1. Визначити особливості політичної системи Швеції. Вказати на роль соціал-демократичної ідеології у політичному житті країни. Проаналізувати головні етапи політичної історії країни за період 1945 – 1980-х рр. Охарактеризувати особливості економічного розвитку Швеції у 40 – 80 –х. рр. ХХ ст. Вказати на фактори впливу на економічний розвиток. Швеція та ЄЕС.

2. Визначити особливості політичного розвитку Швеції у 90-х рр. ХХ – на початку ХХІ ст. Зміна настроїв у суспільстві. Соціал-демократи у опозиції. Політична культура шведів. Вказати на особливості соціально-економічної моделі розвитку сучасної Швеції. Стан та рівень розвитку шведської економіки на рубежі століть. Вступ до ЄС: сподівання та результати. Соціальна сфера. Визначити фактори впливу на економічний розвиток. Визначити місце Швеції на європейському та світовому ринках.

3. Вказати на особливості зовнішньополітичної стратегії Швеції. Нейтралітет. Її реалізація у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. Співробітництво у рамках Північної ради. Діяльність у ООН. Головні напрямки зовнішньополітичної діяльності сучасної Швеції.

 

Література

1. 40 хв. із шведським послом. // Євробюлетень. – 2001. – Лютий.

2. Антонов А. Социал-демократы снова у власти.// МЖ. - 1982. - № 11.

3. Блумгрен Я. Самое нейтральное государство.// Европа. – 1995. – № 3.

4. Варгамов А. Налоги – заповедь божья.// ЭП. – 1992 – № 50.

5. Волков А. Северные страны: ситуация меняется. // МЭМО. – 2001. - № 2.

6. Волков А. Северные страны: экономический рост продолжается // МЭМО. – 1999. - № 12.

7. Волков А. Швеция: скромный рост // МЭМО. – 1998. – 8.

8. Волков А. Швеция: социально-экономическая модель. Справочник. – М.,1991.

9. Воркунова О. Шведский опыт отношений с «третьим миром». // МЭМО. – 1989. - № 12.

10. Вуколов Н. Квартира – шведский вариант. // ЭП. – 1991. – № 7.

11. Градобитова Л., Пискулов Ю. Экономика и политика стан Скандинавии. – М., 1986.

12. Гришин И. Швеция все более теряет особость (К выборам 2010 года) // МЭМО. −2011. − № 3

13. Гришин И.. Социал-демократия Швеции: трудное расставание с прошлым.// МЭМО. – 2000. - № 9.

14. Гусман М. Совет короля (о монархии). // ЭП. – 2002. - № 2-3.

15. Дергачева И. Жил-был премьер-министр: [Премьер-министр Швеции Улоф Пальме] // ЭП. − 2006. − № 11−12. − С. 32−35.

16. Дергачева И. Улоф Пальме. Мы не все о нем знаем // ЭП. − 2008. − № 20. − С. 46−47.

17. Евстигнеева Л., Евстигнеев Р. Маятник благополучия.// Европа. – 1995. – № 3.

18. Захаров Ю. Швеция: проблемы и поиски решений. // МЖ. - 1980. - № 3.

19. Захарова И. Швеция против евро.// Современная Европа. – 2004. - № 3.

20. Ильинский И. Эти «ненормальные» шведы. Заметки о молодежной политике.// Известия . – 1989. – 16 сентября.

21. История Швеции / Отв. ред. А.С.Кан. – М.,1974.

22. Кан А. История Скандинавских стран (Дания, Норвегия, Швеция). – М.,1974.

23. Лидеры современной социал-демократии.(У.Пальме, И.Карлссон). – М.,1991.

24. Лириохин Т. 74 часовая неделя.// ЭП. – 1989. – № 10.

25. Макарчук В.С. Шведська модель соціалізму та її національні варіанти / В.С. Макарчук // Загальна історія держави і права зарубіжних країн: Навч. посібник. − К., 2001. − С. 415 − 420.

26. Моргачев С. Вопросы безопасности на Севере Европы и політика Швеции. // МЭМО. – 1985. - № 8.

27. Петерсон О. Шведська парадигма розвитку: особливий шлях у європейському просторі. // Економічний часопис ХХІ. – 2004 - №1.

28. Петров И. Реформаторская теория и практика шведской модели.// ННИ. - 1963 - № 5.

29. Положій В. Хто замовив У.Пальме? // Наука і суспільство. – 2003. - № 5-6.

30. Полюхов А. Рецепт единогласия: Кто и как делает внешнюю политику Швеции// НВ. – 1989. - №37.

31. Рымко Е.П. Улоф Пальме: жизнь и трагическая гибель.// ННИ. – 2006. - №1.

32. Рымко М.П. Улоф Пальме: жизнь и трагическая гибель // НИИ. − 2006. − № 1. − С. 90−101.

33. Тиайнен Т.В. «Государственный феминизм» в Швеции во второй половине ХХ века// ВИ. – 2007. - №1.

34. Тиайнен, Т. В. «Государственный феминизм» в Швеции во второй половине ХХ века. / Т. В. Тиайнен. − ВИ. − № 1. − С.125−134.

35. Черкудинов А. Не лишний безработный.// ЭП. – 1990. – № 31-32.

36. Чернышева О.В. Новая роль церкви в мультикультурной Швеции / НИИ. − 2007. − № 5. − С. 39−49.

37. Чернышова О.В. Новая роль церкви в мультикультурной Швеции// ННИ. – 2007. - №5.

38. Чертеж «шведской модели». // ЭП. – 1989. – № 19.

39. Швеція на чолі ЄС. // Євробюлетень. –2001. – Січень.

 

Заняття 7.

Сучасні США: особливості суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку. (2 год.)

Основні проблеми

1.США у 80-х рр. ХХ ст.: “рейганоміка”:

а) соціально-економічна стратегія республіканців;

б) економічний розвиток 80-х рр.;

в) зовнішньополітична стратегія Р. Рейгана та її реалізація.

2.США у 1989-2017 рр.:

а) суспільно-політичний розвиток;

б) соціально-економічний розвиток;

в) зовнішня політика.

Додаткові теми для рефератів та обговорень

1. Соціальна політика Б.Клінтона

2. Політичний портрет Р.Рейгана.

3. Зовнішньополітична стратегія США після 11 вересня 2001 р. та її реалізація.

4. Американське суспільство на рубежі століть: соціокультурний аспект.

 

Методичні рекомендації:

1. Проаналізувати економічну ситуацію у США на кінець 70 – початок 80- х рр. ХХ ст. Визначити головні складові соціально-економічної стратегії республіканців (неоконсерватизм). Назвати головні напрямки урядової політики у сфері фінансів, промисловості, зовнішньоекономічної діяльності, аграрному секторі тощо. Особливості соціальної політики республіканців. Трудове законодавство. Проаналізувати результати “рейганоміки” за основними показниками стану економіки США у 80-х рр. Реакція американського суспільства на урядовий курс. Визначити етапи та головні напрямки зовнішньополітичної діяльності США у 80-х рр. ХХ ст. за такими напрямками: відносини із СРСР; відносини із країнами Західної Європи; США і Близький та Середній Схід; політика США у АТР; США і країни Латинської Америки.

2. Визначити особливості суспільно-політичного розвитку США у 1989-2016 рр.. Проаналізувати хід та результати президентських кампаній 1988 р., 1992 р., 1996 р, 2000 р., 2004 р.; 2008 р., 2012 р. та 2016 р. Проаналізувати сучасну політичну ситуацію у США. Визначити характерні риси соціально-економічної стратегії кабінетів Дж.Буша (старшого), Б.Клінтона, Дж.Буша (молодшого), Б.Обами та перші 100 днів Д.Трампа. Визначити фактори впливу на економічні процеси у країні. Проаналізувати головні показники економічного розвитку США на межі ХХ та ХХІ ст. Визначити місце США на світовому ринку.

Визначити головні фактори впливу на зовнішню політику США у 90-х рр. ХХ – на початку ХХІ ст. Проаналізувати зовнішньополітичну стратегію та діяльність США за такими напрямками: відносини із пострадянськими країнами; відносини із країнами Західної Європи; США і Близький та Середній Схід; політика США у АТР; США і країни Латинської Америки. Особливу увагу приділити проблемі Афганістану та Іраку. Висловити власне ставлення до цих проблем. Визначити роль та місце США у сучасних міжнародних відносинах.

 

Література

1. Ананьева Е. США: «как карта ляжет». // МЖ. – 2004. – № 4-5.

2. Аникин А. Экономика США на исходе века: итоги и проблемы.// МЭМО.- 1998. -№ 11.

3. Антонова Л.. Первые сто дней президента Б.Клинтона.// США: экономика, политика, идеология (далее - США). – 1993. - № 6.

4. Арбатов А., Дворкин В. Стратегическая стабильность до и после холодной войны // МЭМО. − 2011. − № 3.

5. Барановський О. Американська стратегія безпеки. // ПіЧ. – 1995. - № 3.

6. Бартенев В.И. Р. Рейган М. Каддафи: американо-ливийское противостояние в 1980-х годах. // ННИ. − 2010. − № 5.

7. Баталов Э.Я. Политическая культура современного американского общества. – М.,1990.

8. Бессмертных А. Иракская война и ее возможные последствия. // МЖ. –2003. - № 7.

9. Богатуров А. «Стратегия разравнивания» в международной политике США.// МЭМО. – 2001. - № 2.

10. Богачова О. США: шестой год стабильного экономического подъема.// МЭМО. – 1998. - № 8.

11. Богуславская З.Б. Американки. – М.,1991.

12. Большаков Д., Козлов Г., В. Меньщиков. Прогноз динамики ВВП США и Китая // МЭМО. − 2011. − № 4.

13. Борисюк В. Президентская кампания 2000 г. в США: кризис партийной идентичности.// МЭМО. – 2001. - № 3.

14. Борисюк В. США: от выборов до выборов.// МЭМО. – 2005 - № 4.

15. Буж Дж. Глядя в будущее. Автобиография. – М.,1989.

16. Бурджалов Ф. Как в США принимался закон о здравоохранении. // МЭМО. − 2011. − № 1.

17. Бурджалов Ф. Реформа здравоохранения в США. // МЭМО. − 2010. − № 10.

18. Бурстин Д. Американцы: колониальный опыт. – М.,1993.

19. Бурстин Д. Американцы: национальный опыт. – М.,1993.

20. Буш Дж. “Наши новые отношения очень важны для России…” // ЭП. – 2002. - № 22.

21. Василевскмй Э. США: социальная ориентированность производства// Вопросы экономики. – 1993. - №12.

22. Владимирова Н. Политика США в сфере противодействия ядерному терроризму. // МЭМО. − 2009. − № 11.

23. Владимирова Н. Предупреждение актов ядерного терроризма в США: внутриполитические аспекты. // МЭМО. − 2008. − № 10.

24. Внешняя политика США // ЭП. - 2002 - № 13.

25. Волобуев В. Бюджетная политика США в 80-90-е годы.// МЭМО. – 1998. - № 12.

26. Волобуев В. Бюджетный курс Б. Обамы: “комбинированные дефициты” и стабилизационная политика. // МЭМО. − 2010. − № 10.

27. Воронцов А. Политика США на Корейском полуострове в 90-е гг. ХХ в.//ННИ. - 2001. - № 6.

28. Восточноевропейская стратегия США в конце 1980-х гг. // ННИ. - 2003. - № 6.

29. Герасимов Г. «W. И его команда» - Анализ состава новой администрации США и её политической линии.// НВ. - 2001. - № 7.

30. Герасимов Г. «Испытание для американской демократии» - О результатах выборов президента// НВ. - 2000. - № 52.

31. Герасимов Г. «Последний день президента» - Клинтон и его время.// НВ. - 2001. - № 4.

32. Герасимов Г. «Расширение Штатов» - Демографические и социальные перемены а США в последнее время.// НВ. - 2001. - № 5.

33. Герасимов Г. Хусейниада. Акт первый. // НВ. – 2002. - № 42.

34. Грац Р. Город в Америке: жители и власти.-М.,1995.

35. Даггер Р. О Рейгане – человеке и президенте // США. - 1993. - 4.

36. Дворкин Д. Россия и США: перспективы сокращения ядерных вооружений. // МЭМО. − 2010. − № 4.

37. Делягин М. Главная задача, которую решали США в Югославии в сфере глобальных интересов.// МЖ. – 1999. - № 9.

38. Донде А.«Американская экономика: пан или пропал?» - конец 90-х гг.-… - равенство или динамика? // НВ . - 2000. - № 1.

39. Доронин И. «Фондовые горки» - Экономика США, 2000 г.// НВ. - 2000. - № 52.

40. Дорофеев С. Интересы России и США в Центральной Азии: перспективы возможного сотрудничества // МЭМО. − 2011. − № 2.

41. Евсеев В.М. Морские перевозки в интересах вооружённых сил США во вьетнамской войне 1965—1973гг. // ВИЖ. − 2009. − № 4.

42. Загладин Н. Демократическая партия США: от либерализма к пропаганде «третьего пути».// МЭМО. – 2000. - № 7.

43. Загладин Н. США в эпоху глобального кризиса: от “обамомании” к “обамоскептицизму”? // МЭМО. − 2010. − №. 3.

44. Загладин Н. США: общественно-политическое развитие на рубеже нового века // МЭМО - 2001. - №5.

45. Замошкин Ю.А. Вызовы цивилизации и опыт США: история, психология, политика. – М.,1991.

46. Занегин Б. Тихоокеанский аспект внешнеполитической стратегии США\\ США.экономика, политика, идеология. – 1988. - №5.

47. Золотухин В. Международный терроризм и новая концепция внутренней безопасности США. // ННИ. – 2004. - № 3.

48. Золотухин В.П. Первые действия президента США Б. Обамы в сфере образования. // ННИ. − 2010. − № 2.

49. Иванов Р.Ф. Президентство в США. – М.,1991.

50. Иванян Э.А. Р. Рейган: Хроника жизни и времени. – М.,1991.

51. Иноземцев В. Реформа Р.Рейгана и ее позитивные результаты// Иноземцев В. Расколотая цивилизация: Научное издание. – М., 1999.

52. Исраэлян В. Дж. Буш. Президент. Отец президента. // МЖ. – 2004. - № 2.

53. Караганов С. США и общеевропейский дом. // МЖ. – 1989. - № 7.

54. Киреев А. 42-й президент США У.Д.Клинтон// Преп. истории в шк. - №2.

55. Кириченко Э. Стратегия США в условиях финансового потрясения.// МЭМО. – 1995.- № 5.

56. Кириченко Э. США: наивысшая точка подъема.// МЭМО. – 1999. - № 8.

57. Кортунов А. Клинтон и мы.// МЖ. – 1996.- № 11-12.

58. Кортунов С. Вашингтон отрекается от Договора по ПРО// МЖ. - 2002. - № 7.

59. Косолапов Н. Новая администрация США: наследие, проблемы и задачи. // МЭМО. − 2009. − №4.

60. Костяев С. Корейское лобби в США: соглашение о свободной торговле, военное сотрудничество. // МЭМО. − 2010. − № 8.

61. Кременюк В. Внешняя политика США в год президентских выборов. // МЖ. – 2004. - № 3.

62. Кулакова В. Социальная политика администрации Б. Обамы. // МЭМО. − 2010. − № 1.

63. Лапшина И. Разделенное правление в постиндустриальном обществе США// ВИ. – 2006. - №10.

64. Лейтон Браун Д. Попри вічну скруту взаємозалежності. (США - Канада)// ПіЧ. – 2002. - № 8.

65. Любецкий В. Эволюция ядерной политики США в 1989-2000 гг. // МЭМО,. - 2001. - № 9.

66. Марцинкевич В. США в процессе трансформации.// МЭМО. – 2000. - № 8.

67. Марцинкевич В. Экономика США на рубеже веков. // МЭМО. – 2001. - № 8.

68. Матвеев А. Б.Клинтон говорит, что он не идеалист. // МЖ. – 1999. - № 8.

69. Матвеев А. В Белом доме …// МЖ. – 1999. - № 7.

70. Матвеев А. Глобальные угрозы в американском восприятии.// МЖ. – 2000. - № 1.

71. Мирский Г. США и Пакистан: альянс, разрушаемый талибами? // МЭМО. − 2009. − № 3.

72. Николас О. Берри. Почему американскую внешнюю политику так трудно понять. // МЖ. – 1998. - № 11-12.

73. Нитобург Э. о некоторых аспектах расовой проблемы в США на рубеже ХХ – ХХ1 веков// ННИ. – 2008. - №1.

74. Нитобург Э.Л. О некоторых аспектах расовой проблемы в США на рубеже XXXXI веков. // ННИ. − 2008. − № 1.

75. О них говорят. Политические портреты зарубежных деятелей (Дж. Буш (ст.) – М., 1989.

76. По Хуану ли сомбреро? // НВ. – 2001. - № 17-18.

77. Политические портреты. (Дж. Буш (ст.), Б. Клинтон ). – М., 1989.

78. Попов И. «Буря в пустыне». – М.: Знание. – 1992.

79. Рейган Р. Жизнь по-американски. – М., 1992.

80. Русаков Е. « Между правой и левой пятками» - ( из истории выборов в США. Гор –Буш : штрихи к портрету).// НВ. - 2000. - № 4.

81. Русаков Е. Выборы 2000 в США. // НВ. – 2000. - № 31.

82. Рымалов В. Экономика США в 80-х гг.: проблемы и тенденции. // МЖ. – 1986. - № 8.

83. Савельев В. США – ЕС – Россия.// МЖ. – 1997. – № 7.

84. Сажин. Д. Государственная поддержка промышленности и технологий США.// МЭМО. – 1999. - № 12.

85. Сафрончук В. Дипломатическая история «Бури в пустыне». // МЖ. – 1996. - № 11-12.

86. Сергунин А.А. Джон Кеннеди и спецслужбы США. // ВИЖ. − 2011. − № 12.

87. Слинкин М.М. США — ИРАН: уроки истории или история без уроков? // ВИЖ. − 2009. − № 9.

88. Смирнов Н. Затяжное 43-е путешествие в Белый дом// МЖ. – 2001. - № 1.

89. Смолянюк В. Незамінний елемент державної могутності. Військово-політичні орієнтири 43 президента США //ПіЧ. – 2001. - № 4.

90. Согрин В. Политическая власть в США: характер, содержание, тенденции// МЭМО. - 2001. - № 6.

91. Согрин. В. Социальная структура США в эпоху постиндустриального общества// ННИ. – 2008. - №3.

92. Согрин. В. США: общественно-политический портрет на исходе XX в.// МЭМО.–1998.- № 9.

93. Соловьев Э. Россия во внешнеполитической стратегии Б. Обамы: преемственность и обновление // МЭМО. − 2010. − № 8.

94. Таран М. Новий зміст “старих” проблем. (США - Китай)// ПіЧ. – 2003. - № 8.

95. Тихоокеанская политика США при новой администрации. // МЭМО. − 2009. − № 8.

96. Тонін А.В. Бразилия: штрихи к новому портрету.// Латинская америка. – 1989. - №1.

97. Торіцин А. Чи скаже YES американський Конгрес. // ПіЧ. – 1995. - № 8.

98. Трифонов Е. В болоте иракской путины. // НВ. – 2003. - № 21.

99. Уткин А. В Америке снова просыпается имперское мышление // МЖ. – 2002. - №7.

100. Финансовые проблемы США и их влияние на глобальные процессы в валютной сфере // МЭМО. − 2011. − № 7.

101. Хедрик С. Как делается внешняя политика в Вашингтоне.// МЖ. – 1988. - № 12.

102. Черцов. О. Сутність «перезавантаження» демократії у світі за президентства Б. Обами // Зовнішні справи. − 2011. − № 11.

103. Шальнев А. Билл Клинтон – 42-й президент Америки // Зеркало недели - 1992. - № 45.

104. Шергін В. Від стримування до поширення // ПіЧ. – 1994. - № 2.

105. Шлезингер М.А. Циклы американской истории. – М., 1992.

106. Шумилин А. Проблемы двухпартийности во внешней политике США//МЭМО. – 2005. - № 5.

107. Юдин А. В Америке после Иракской войны // МЖ. – 2003. - № 7.

108. Юдін Я. НАФТА: надії та сподівання.// ПіЧ. – 1994. - № 2.

109. Юрин А. Под знаком Ирака.// МЖ. – 2004. - № 2. Америка и мир при Бараке Обаме. // МЭМО. − 2009. − № 6.

110. Юрченко М. Позиция США по реформированию ООН. // МЭМО. − 2009. − № 1.

 

Заняття 8.

Особливості суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку країн Латинської Америки

у 1980 - 2017 рр. (2 год.)

Основні проблеми

1. Політичний та соціально-економічний розвиток сучасної Аргентини.

2. Політичний та соціально-економічний розвиток сучасної Бразилії.

3. Політичний та соціально-економічний розвиток сучасної Мексики.

Додаткові теми для рефератів та обговорень

1. Соціальна політика розвинених країн Латинської Америки.

2. Вплив США на розвинені країни регіону.

 

Методичні рекомендації:

1. Визначити головні риси суспільно-політичного розвитку Аргентини у 80 – 90-х рр. ХХ – на початку ХХІ ст. Розстановка політичних сил. Етапи та особливості політичної боротьби. Результати виборів. Фактори впливу. Визначити особливості соціально-економічного розвитку Аргентини. Фактори впливу. Особливості економічної стратегії наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. Стан та рівень розвитку економіки. Економічні кризи початку ХХІ ст. Шляхи виходу. Рівень життя. Соціальна політика. Досягнення та проблеми аргентинської економіки.

2. Визначити головні риси суспільно-політичного розвитку Бразилії у 80 – 90-х рр. ХХ – на початку ХХІ ст. Розстановка політичних сил. Етапи та особливості політичної боротьби. Результати виборів. Фактори впливу. Визначити особливості соціально-економічного розвитку Бразилії. Фактори впливу. Особливості економічної стратегії наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. Стан та рівень розвитку економіки. Економічна ситуація початку ХХІ ст. Кризові явища у економіці. Шляхи виходу. Рівень життя. Соціальна політика. Досягнення та проблеми бразильської економіки.

3. Визначити головні риси суспільно-політичного розвитку Мексики у 80 – 90-х рр. ХХ – на початку ХХІ ст. Розстановка політичних сил. Особливості політичної моделі Мексики. Етапи та особливості політичної боротьби. Результати виборів. Фактори впливу. Визначити особливості соціально-економічного розвитку Мексики. Фактори впливу. Особливості економічної стратегії наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. Стан та рівень розвитку економіки. Економічна ситуація початку ХХІ ст. Шляхи подолання кризових явищ. Рівень життя. Соціальна політика. Досягнення та проблеми мексиканської економіки.

Література

1. Абакумов Р. Бразилия: новые пространства для промышленности.// ЛА. – 2002. -№ 4.

2. Амбарцумов Е. «Дежурный волшебник» - О мерах, предпринятых президентом Аргентины Доминго Кавалло по урегулированию финансового кризиса. // НВ. - 2001. - № 35.

3. Амбарцумов Е. «Президент в ковбойских сапогах» -( Висенте Фокс - президент Мексики). // НВ. - 2001. - № 50.

4. Амбарцумов Е. Бразилия. Лево руля (выборы президента). // НВ. – 2002. - № 44.

5. Амбарцумов Е. Дни разбитых витрин. // НВ. – 2002. - № 1-2.

6. Амбарцумов Е. Месса в индейском ритме. // НВ. - 2002. - № 32.

7. Андронова В.500 дней президента Фернандо Де ла Руа. // ЛА. − 2001. − № 9.

8. Аргентинский кризис: причины, последствия, уроки.//ЛА.– 2002. - № 4.

9. Бабошкин М. Обаяние несовершенства, или Мексиканская жизнь как она есть// ЭП. – 2007. - №48.

10. Бабошкин М. Обаяние несовершенства, или Мексиканская жизнь как она есть // ЭП. − 2007. − № 48. − С. 30−32.

11. Борзова А. Формирование внешнеполитической стратегии современной Бразилии. // ЛА. − № 11.

12. Борнстейн Д. «Хрупкий мост между двумя социальными мирами». // НВ. - 2000. - № 48.

13. Булавин В., Семенов В. Газ в энергетике Бразилии. // ЛА. − 2001. − № 6.

14. Вельтмейер Г. Глобальный кризис и Латинская Америка. // ЛА. − 2011. − № 1.

15. Визгунова Ю. По трудному пути перемен (Мексика ).// ЛА. – 2005. - № 6.

16. Висенте Фокс Кесада. «От крайнего либерализма к экономическому гумманизму»(Мексика).// ЛА. – 2002. - № 11.

17. Воеводова Е. Бразильско-американские отношения в начале XXI века. // ЛА. − 2011. − № 7.

18. Воронов К. Уроки аргентинского краха. // ЛА. – 2003. - № 2.

19. Глинкин А. Латинская Америка к середине XXI века (постановка проблемы). // ЛА. − 2001. − № 10.

20. Дабагян Г Аргентина: векторы перемен.// ЛА. – 2004. - № 5.

21. Дабагян Э. Куда идет Венесуэла? // МЭМО. − 2010. − № 4.

22. Дабагян Э. Латинская Америка: императивы демократии. // МЭМО. − 2010. − № 11.

23. Дабагян Э. Латинская Америка: итоги избирательного цикла. // МЭМО. − 2011. − № 5.

24. Дабагян Э. Президент Бразилии Луис Инасио (Лула) да Силва. Политический портрет. // ННИ. − 2009. − № 6. − С. 139−151.

25. Дабяган Э. Перонист оказывается на вершине власти. // ЛА. – 2003. - № 5.

26. Дебра Л.Эрб «Жильё для бедных» - Социальные программы по обеспечению жильём в США, странах Латинской Америки. // НВ. - 2001. - № 4.

27. Забелина Т.Ю., Сосновский А.А. Бразилия до и после «чуда». –М., 1986.

28. Зорина И., Резниченко В. Трудный «расчет с прошлым» (Аргентина). // МЭМО. – 1988. - № 7.

29. Караваев А.П. Шоковая терапия по-бразильски. // ЛА. – 1992. - № 5-6.

30. Кардозо Р. “Социальная политика может быть эффективной” (Бразилия). // ЛА. – 2002. – № 2.

31. Кардозо Ф. Важнейшие для Бразилии тенденции мирового развития в начале нового века. // ЛА. − 2001. − № 6.

32. Клочковский Л. Кризис, трансформационные сдвиги в мировой экономи-ке и Латинская Америка. // ЛА. − 2010. − № 2.

33. Коваль А. Современные проблемы и перспективы развития енергетики Бразилии. // ЛА. − 2011. − № 8.

34. Конов А. Приватизация госсобственности (Мексика).// ЛА. – 2005. - № 6.

35. Котовский А.Х. На берегах Ла-Плати. – Львів-Київ, 1988.

36. Кравченко Ф. К вопросу о внешнем финансировании экономики и итогах неолиберальных преобразований в Аргентине. // ЛА. – 2002. - № 5.

37. Красильщиков В. Латинская Америка в постиндустриальном мире. // МЭМО. - 1999. - № 9.

38. Красільчук В. Аргентинські фірми на полі зовнішньої експансії. // ПіЧ. – 1997. - № 11.

39. Крылов С. Многосторонняя дипломатия Аргентины в Движении неприсоединения (1973−1991). − ЛА. −2006. − № 1. − С. 32−42.

40. Кузнецов П. Крах Аргентинского чуда. // ЭП. – 2002. - № 1.

41. Кустарев А. Проэкт «Аргентина». // НВ. – 2003. - № 20.

42. Л.И де Силва.// ЛА. – 2002. - № 12.

43. Лапшев Е., Шереметьев И. Метаморфозы мексиканской модели развития. // ЛА. – 1990. - № 6.

44. Лапшев Е.Г. Мексика на рубеже веков. – М., 1990.

45. Лафер С. Постоянные направления внешней политики Бразилии с начала ХХ века. // ЛА. − 2001. − № 6.

46. Майданек К. Бразилия Лулы. Год первый. // ЛА. – 2003. - № 5.

47. Мартынов Б. Международные отношения и безопасность в эпоху глобализации (перспективы миропорядка в ХXI столетии). // ЛА. − 2001. − № 7.

48. Наваррете Т.Р. Комплексная модель индустриальной политики Мексики. // ЛА. – 2002. - № 8.

49. Окампо Х. Латинская Америка: стратегии развития на XXI век. // ЛА. − 2001. − № 11.

50. Окампо Х.Латинская Америка: стратегии развития на ХХI век. // ЛА. − 2001. − № 11.

51. Окунева Л. Дилма Руссефф — первая женщина-президент в истории Бразилии. // ЛА. − 2011. − № 1.

52. Окунева Л.Бразилия: левые у власти. Некоторые проблемы социальных реформ.// ЛА. – 2004. - № 6.

53. Павлова Е. Справедлива ли демократия? Анализ латиноамериканского опыта. // ЛА. − 2011. − № 3.

54. Петров Г. Фернанадо Коллор де Мелло: Портрет (Презилент Бразилии). // ЭП. - 1990. - № 28.

55. Петрова Т. “Просто Мария” и другие мексиканки. (положение женщин). // ЛА. – 2004. - № 5.

56. Петрова Т. Висенте Фокс: путь в президенты (Мексика). // ЛА. – ЛА. – 2002. - № 7.

57. Пузикова Л. Мексика: між минулим і майбутнім // Віче. − 2011. − № 13. − С. 16−19.

58. Рашковский Е. Латинская Америка и Россия: цивилизационные параллели. // МЭМО. − 2008. − № 2.

59. Романова З. Меняющаяся латинская америка на исходе столетия. // МЭМО. – 1995. - № 5.

60. Рост М. Хто вчасно приходить (Аргентина долає кризу). // ПіЧ. – 1994. -№ 12.

61. Рукомеда Р. Під контролем США та МВФ. (90-ті рр. у Мексиці). // ПіЧ. – 2003. - № 11.

62. Рукомеда Р. Сєвекіна О. Аргентина потрапляє у шторм. // ПіЧ. – 2002. – 2002. - № 3.

63. Рукомеда Р. Сєвекіна О. Бразилія: під фінансовим пресингом. // ПіЧ. – 2003. - № 1.

64. Самый левый президент в истории Бразилии («Круглый стол»). // ЛА. – 2002. - № 12.

65. Сапожников К. Мексика а lo macho. // ЛА. – 2004. - № 5.

66. Семенов В. Бразилия: через две кризисные волны. // МЭМО. – 1999. - № 8.

67. Семенов В. Мировой кризис и политика стабилизации в Латинской Америке и России. // ЛА. − 2015. − № 1.

68. Семенов В. Этанол в Бразилии: значение и перспективы. // МЭМО. − 2008. − № 11.

69. Сепульведа Гарса М. Опыт осуществления аграрной реформы в Мексике. // ЛА. − 2001. − № 1.

70. Сергеев Р. Мексика 80-х глазами советского посла.//ННИ.– 1999. - № 3.

71. Симонова Л. Бразилия Лулы: от неолиберальной  трансформации к национально-ориентированной экономике. // ЛА. − 2011. − № 2.

72. Симонова Л. Бразилия: реформы продолжаются. // МЭМО. - 1998. - № 8.

73. Симонова Л. Стимулирование экспорта в Чили и Бразилии. // ЛА. − 2011. − № 11.

74. Сосновский А. «Новая республика»: проблемы демократизации Бразилии. // ЛА. – 1987. - № 4.

75. Строганов А.И. Новейшая история стран Латинской Америки: Учебное пособие. – М., 1995.

76. Теперман В. Аргентинский вариант: опыт выхода из кризиса. // МЖ. - 1993. - № 3.

77. Терпигорева Е. «По законам жанра» - О президенте Мексики Висенте Фоксе. // НВ. – 2001. - № 28.

78. Терпигорева Е. Бразильский грипп. // НВ. - 2002. - № 32.

79. Тонин А.О. Бразилия: штрихи к новому портрету. // ЛА. – 1989. - № 1.

80. Травин Д. Был ли Кавалло канальей? (Аргент.) // НВ. - 2002. - № 3 - 4.

81. Травкин В. Новая Мексика: взгляд изнутри. // ЛА. – 2002. - № 6-7.

82. Трифонов Е. «Эксклюзивное право нефти»- (…Аргентина( Фолкл. острова), Бразилия…). //НВ. - 2000. - № 1-2.

83. Троненко Б. Мексиканський урок реформування. // ПіЧ. – 1996. - № 4.

84. Хачатуров К. Латинская Америка: складывается центр силы. // МЖ. - 1998. - № 11-12.

85. Хучс, Хайме. Латинская Америка: современные социально-экономические проблемы. – М.,1986.

86. Шакиров А. Бразильская экономическая и социальная система в 2001-2002 гг. // ЛА. – 2002. - № 11.

87. Шакиров А. Экономика Бразилии в 2002 г. // МЭМО. – 2004. - № 1.

88. Шереметьев И. Мексика: «восходящий гигант» в стратегическом «капкане» блока НАФТА. // ЛА. − 2010. − № 5.

89. Шереметьев И. Мексика: неолиберальная модель реформ // МЭМО. - 1998. - № 8.

90. Школяр Н. Мексика: внешнеторговая стратегия на пути из кризиса. // ЛА. − 2010. − № 8.

91. Эбигейл Трэффорд «Болезни – проклятие слаборазвитых стран». // НВ. - 2000. - № 48.

92. Яковлев П. Аргентина: кризис преодолен, долги остаются.// ).// ЛА. – 2005. - № 6.

93. Яковлев П. Аргентина: цикл иллюзий и разочарований. // ЛА. – 2002. - № 5 - 6.

94. Яковлев П.Аргентина: пейзаж после дефолта// ЛА. – 2004. - № 8-9.

95. Яковлева Н. Женщины — президенты американских стран. // ЛА. − 2015. − № 2.

питання до екзамену

 

і блок

 

1. Світ у ІІ половині ХХ ст.: загальні тенденції політичного та соціально-економічного розвитку.

2. Особливості політичного та соціально-економічного розвитку Великої Британії у 1945-на початку 60 – х рр. ХХ ст.

3. Особливості політичного та соціально-економічного розвитку Великої Британії у середині 60 - 70-х рр. ХХ ст.

4. Зовнішня політика Великої Британії у 1945-1970-х рр.

5. Велика Британія у 80-х ХХ ст. «Тетчеризм»: стратегія соціально-економічного розвитку та її результати.

6. Велика Британія у 1990-2017 рр.: особливості суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку.

7. Зовнішньополітична стратегія Великої Британії у 80-х рр. ХХ ст. та її реалізація.

8. Зовнішня політика Великої Британії у 1990-2017 рр.

9. Політичний портрет М.Тетчер.

10. Тимчасовий режим та IV Республіка у Франції: особливості політичного та соціально-економічного розвитку.

11. Зовнішня політика Франції у 1944-1958 рр.

12. Особливості політичного та соціально-економічного розвитку Франції у 1958-1969 рр. «Голлізм» у внутрішній та зовнішній політиці.

13. Особливості політичного та соціально-економічного розвитку Франції у 1969 - 1980 рр.

14. “Ера Міттерана” у Франції: особливості суспільно-політичного, соціально-економічного розвитку та зовнішня політика.

15. Франція у 1995-2017 рр.: особливості суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку.

16. Зовнішньополітична стратегія Франції у 1981-1995 та її реалізація

17. Зовнішньополітична стратегія Франції у 1995-2017 рр. та її реалізація.

18. Особливості політичного та соціально-економічного розвитку Італії у 1945-1979 рр.

19. Зовнішня політика Італії у 1945- 1979 рр.

20. Італія у 1980 – 2017 рр.: особливості суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку.

21. Зовнішня політика Італії у 1980 - 2017 рр.

22. НДР у 1949-1989 рр.: головні тенденції політичного та економічного розвитку.

23. Зовнішньополітична стратегія НДР у 1949-1989 рр. та її реалізація.

24. ФРН у 1949-1989 рр.: головні тенденції політичного та економічного розвитку.

25. Зовнішньополітична стратегія ФРН у 1949-1989 рр. та її реалізація.

26. Процес об`єднання Німеччини: внутрішні та зовнішні чинники.

27. ФРН у 1990 - 2017 рр.: особливості суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку.

28. Зовнішньополітична стратегія ФРН у 1990-2017 рр. та її реалізація.

29. Політичний портрет Г.Колля.

 

іі блок

 

1. Особливості суспільно-політичного розвитку країн Північно-Західної Європи у 1945-2017 рр.

2. Особливості соціально-економічного розвитку країн Північно-Західної Європи у 1945-2017 рр.

3. Особливості зовнішньополітичної стратегії країн Північно-Західної Європи у 1945-2017 рр. та її реалізація.

4. Бельгія у 1945-2017 рр.: головні тенденції історичного розвитку.

5. Національне питання у Бельгії та шляхи його вирішення у др. пол. ХХ ст.

6. Швеція у 40-80-х рр. ХХ ст.: особливості суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку.

7. Сучасна Швеція: головні тенденції суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку.

8. Зовнішньополітична стратегія Швеції у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. та її реалізація.

9. Іспанія у 1945-1975 рр.: особливості внутрішньополітичного та соціально-економічного розвитку.

10. Зовнішня політика Іспанії у 1945-1975 рр.

11. Іспанія у 1975-2017 рр.: загальні тенденції політичного та соціально-економічного розвитку.

12. Зовнішня політика Іспанії у 1975-2017 рр.

13. Загальна характеристика політичної моделі та політичного розвитку Швейцарії у 1945-2017 рр.

14. Особливості економічної моделі та соціально-економічного розвитку Швейцарії у 1945-2017 рр.

15. Особливості історичного розвитку Португалії у 1945-1974 рр.

16. Особливості історичного розвитку Португалії у 1974 - 2017 рр.

17. Зовнішня політика Португалії у 1945-2017 рр.

18. Причини та початковий етап економічної інтеграції у Європі. ЄОВС, Євроатом та договір 1957 р. про “Спільний ринок”.

19. Інтеграційні процеси у 60-80-х рр.: зміст та напрямок.

20. Європа після Маастрихта: досягнення та проблеми Європейського союзу.

21. Зовнішньополітична стратегія Австрії та її реалізація ц 1945- 2017 рр.

22. Зовнішня політика Греції у 1945-1974 рр.

23. Греція у 1974-2017 рр.: особливості суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку.

24. Зовнішня політика Греції у 1974-2017 рр.

25. Загальна характеристика політичної моделі та політичного розвитку Фінляндії у 1945-2017 рр.

26. Особливості економічної моделі та соціально-економічного розвитку Фінляндії у 1945-2017 рр.

27. Зовнішньополітична стратегія Швейцарії та Фінляндії у 1945-2017 рр.: порівняльний аналіз.

28. Ірландія у 1945-2017 рр.: особливості суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку. Зовнішня політика.

29. Австрія у 1945-2017 рр.: особливості суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку.

 

ііі блок

 

1. Особливості політичного та соціально-економічного розвитку США у 1945-50-х рр.

2. Зовнішня політика США у 1945-1950-х рр.

3. Особливості політичного та соціально-економічного розвитку США у 60-70-х рр. ХХ ст.

4. Політичний портрет Дж. Ф.Кеннеді.

5. Зовнішня політика США у 60-70-х рр. ХХ ст.

6. США у 80-х рр. ХХ ст.: “рейганоміка”. Соціально-економічна стратегія республіканців та її результати.

7. Зовнішньополітична стратегія Р. Рейгана та її реалізація.

8. США у 1989 - 2000 рр.: особливості суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку.

9. Особливості зовнішньополітичної стратегії США у 1989 - 2000 рр. та її реалізація.

10. США у 2000 – 2017 рр.: особливості суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку.

11. Особливості зовнішньополітичної стратегії США у 2000 – 2017 рр. та її реалізація.

12. Особливості політичного та соціально-економічного розвитку Канади у 1945-1970-х рр.

13. Канада у 1980-2017 рр.: особливості політичного та соціально-економічного розвитку.

14. Зовнішня політика Канади у 1945-2017 рр.

15. Загальні тенденції суспільно-політичного розвитку країн Латинської Америки у 1945-1970 –х рр.

16. Загальні тенденції соціально-економічного розвитку країн Латинської Америки у 1945-1970 –х рр.

17. Зовнішньополітична стратегія та співробітництво країн Латинської Америки у 1945-2017 рр.

18. Мексика у 1945-1970-х рр.: особливості політичного та економічного розвитку.

19. Мексика у 1980-2017 рр.: особливості політичного та економічного розвитку.

20. Зовнішня політика Мексики у 1945- 1970-х рр.

21. Зовнішня політика Мексики у 1980-2017 рр.

22. Політичний та соціально-економічний розвиток Аргентини у 1980-ст.

23. Політичний та соціально-економічний розвиток Бразилії у 80-90-х рр. ХХ – на початку ХХІ ст.

24. Політичний та соціально-економічний розвиток Мексики у 80-90-х рр. ХХ – на початку ХХІ ст.

25. Куба у 1945-2017 рр.: особливості суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку.

26. Зовнішньополітична стратегія Куби у 1945-2017 рр.

27. Політичний портрет братів Ф. і Р.Кастро.

28. Особливості розвитку науки у країнах Європи та Америки у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.

29. Особливості розвитку культури у країнах Європи та Америки у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.

 

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА

1. Всемирная история новейшего времени.: Справочное пособие. –М., 2001.

2. ХХ век: Краткая историческая энциклопедия. В 2 тт. – Т.ІІ. – Мн., 1998.

3. Всемирная история. В 10 т. – ТТ. 9–10. – М.,1977.

4. Пивовар С.Ф. та ін. Всесвітня історія ХХ с. – К., 1995.

5. Пивовар С.Ф. Всесвітня історія. Новітній період 1945-1997: Посібник. – К., 1998.

6. Історія Центрально-Східної Європи. / Ред. Л.Зашкільняка. – Львів, 2001.

7. Політична історія ХХ ст.: Навчально-методичний посібник. – К.,2002.

8. Тарле Е.В. Соч. в 12 т. – Т.12. – М., 1962.

9. Гренвилл Дж. История ХХ в. Люди. События. Факты. – М., 1999.

10. Крип’якевич І.П. Всесвітня історія. У 3-х кн. – Кн.3. –К.,1995.

11. Іваницька О.П. Новітня історія країн Європи та Америки (1945-2002): Навчальний посібник. – Вінниця, 2003.

12. Александров В.В. Новейшая история стран Европы и Америки, 1945-1986 гг./Учебное пособие/ - М., 1988.

13. Новейшая история стран Европы и Америки. В 3 ч. – Ч.ІІ - ІІІ./ Учебник под ред. Родригеса А.М., Пономарева М.В. – М., 2003.

14. Строганов А.И. Новейшая история стран Латинской Америки: Учебное пособие. – М., 1995.

15. Ворошилов С.И. и др. Новейшая история. Малые страны Западной Европы. Страны Латинской Америки. Канада. /Учебное прособие/. – М.,1960.

16. Пономарев Н.В., Смирнова С.Ю. Новая и Новейшая история старн Европы и Америки. Кн.3. Трансформация индустриальной цивилизации вв период ГМК. – М., 2000.

17. Федоров К.Г. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 1994.

18. Фишер В. Европа: экономика, общество, государство. 1914-1980 гг. – М., 1999.

19. Халявинская Е.Д., Крозе И. Мировая экономика: Учебник. – М., 1999.

20. Экономическая история: реформы и реформаторы. – М., 1995.

21. История международного и национально-освободительного движения: Учебное пособие. – В 4-х ч. – Ч.1 - 4. – М., 1967.

22. Коваль Б.И. Революционный опыт ХХ века. – М., 1987.

23. История международных отношений и внешней политики СССР: В 3-х Т. М., 1986. – Т.2-3.

24. Киссинджер Г. Дипломатия. – М., 1997.

25. Кальвокоресси П. Мировая политика после 1945 г. В 2-х кн. – М., 2000.

26. Марущак М.Й. Історія дипломатії ХХ ст./ Курс лекцій. – Львів, 2003.

27. Дюрозель Ж.-Б. Історія дипломатії від 1919 р. до наших днів. – К., 1995.

28. Омельченко О.А. Всеобщая история государства и права. Учебн. в 2 т. – М., 1998. – Т.2.

29. Хрестоматия про новейшей истории. В 3 т. – Т.3. Документы и материалы. – М., 1960.

30. Стегарь С.А. Практикум по новейшей истории. – М., 1980.

31. Брандт В. Воспоминания. – М., 1991.

32. Черные американцы в истории США. В 2-х тт. – М.,1986.

33. Сборник документов и материалов по курсу «Политическая история ХХ в.». – М., 1991. – Вып.1.

34. Джонсон Л. Современность. Мир с 20-х по 90-е гг. – ТТ. І-ІІ. – М., 1995.

35. Уолкинсон. ХХ век. – М., 1995.

36. Международное рабочее движение: Вопросы историии и теории. – В 7 тт. – ТТ.7. – М., 1985.

37. О них говорят (20 политических портретов). –М., 1991.

38. Американские президенты. 41 исторический портрет от Дж. Вашингтона до Б.Клинтона. – Ростов-на-Дону, 1997.

39. Политические портреты. – Спб., 1991.

40. Страны мира: краткий политико-экономический справочник. – М., 1991.

41. Кто есть кто в мировой политике. –М., 1990.

42. Монархи Европы. – М., 1997.

43. Лебедев А. Очерки британской внешней политики. – М., 1988.

44. Бучин А.П. Феномен массовых демократических движений: новый подход к истории XIX – XX вв. – М., 1995.

45. Могилевкин И.М. Невидимые войны ХХ в. – М., 1989.

46. Черниловский З.М. Всеобщая история государства и права. – М., 1996.

47. Макарчук В.С. Загальна історія держави і права зарубіжних країн: Навчальний посібник. – К., 2001.

48. Яровий В. Новітня історія Центральноєвропейських та Балканських країн ХХ ст.: Підручник. – К., 2005.

49. Полтавский М.А. История Австрии. – М., 1997.

 

 

Список скорочень

МЭМО – Мировая экономика и международные отношения.

ВИ – Вопросы истории.

НИИ – Новая и новейшая история.

США:ЭПИ – США: экономика, политика, идеология.

ЭП – Эхо планеты.

НВ – Новое время.

ПіЧПолітика і час.

ДТ – Дзеркало тижня.

ЗН – Зеркало недели.

ЛА – Латинская Америка.

ВИЖ – Военно-исторический журнал.

СМ – Свободная мысль.

ВННИ – Вопросы новой и новейшей истории.

ВМУ – Вестник Московского Университета.

МЖ – Международная жизнь.